artykuł nr 1

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

87-335 Świedziebnia

p.o. Kierownika

Elżbieta Gontarska

tel. 56 49 387 51, 531 837 743

e-mail: gzeas@swiedziebnia.pl

adres ePUAP: /GZEAS_Swiedziebnia/SkrytkaESP

Dokumenty do pobrania:

Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni

Uchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Regulamin Organizacyjny w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Świedziebni

 

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia dotycząca zgłoszenia zawarcia umowy pracodawcy z młodocianym pracownikiem

 

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

- kserokopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem

Miejsce składania wniosku

Urząd Gminy Świedziebnia lub Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Poniedziałek - Piątek 800 - 1500

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin odpowiedzi

Nie dotyczy

Tryb udzielenia odpowiedzi

Nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Świedziebnia 51A, 87-335 Świedziebnia

(w budynku Gimnazjum w Świedziebni)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Informujemy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, by w terminie 30 dni po podpisaniu umowy z młodocianym pracownikiem, składali informację (zawiadomienie) do Urzędu Gminy w Świedziebni lub do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni.

O zmianie adresu zamieszkania młodocianego pracownika lub o zmianie pracodawcy, u którego aktualnie kształci się młodociany, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Świedziebnia.

Dokumenty do pobrania dot. dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza

Oświadczenie dot. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie o pomocy de minimis

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Oświadczenie wspólników spółki - pomoc de minimis

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Oświadczenie potwierdzające bycie rzemieślnikiem

Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej - reprezentacja

Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii

 

I N F O R M A C J A

 

o obowiązku zawiadomienia przez pracodawców o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232) pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Świedziebnia o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Zmiany w Prawie oświatowym od 1 września 2019 r.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) od 1 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i zdał egzamin przysługuje dofinansowanie po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ust. 1 Prawa oświatowego.

 w art. 122:  w ust. 1: – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1."

 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

- Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin, bezpośrednio u swoich pracodawców.

-  Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach  określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2010)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.",

c) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a",

d) w ust. 7: – we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2 i 3",

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu."

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni (adres: Świedziebnia 51A, 87-335 Świedziebnia, telefon: 56 49 387 51).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Katarzyną Henzler pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni (adres: Świedziebnia 51A, 87-335 Świedziebnia, telefon: 56 49 387 51).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Katarzyną Henzler pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 26 kwietnia 2024 r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2024 r.

Pobierz:Ogłoszenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 26 kwietnia 2024 r. o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2024 r.

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2024 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci w 2024 r.

Pobierz:Ogłoszenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 stycznia 2024 r.
o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2024 r.
Pobierz:Ogłoszenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 stycznia 2024 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2024 r.

 

artykuł nr 4

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Załączniki:
Zgłoszenie do klasy pierwszej 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Potwierdzenie woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o wielodzietności rodziny 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o objęciu kandydata kształceniem specjalnym 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/96/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 197 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/95/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 23 stycznia 2024 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.

Pobierz:Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2023 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r.