Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

2024 rok

Harmonogramy Zbiórki Odpadów komunalnych na rok 2024 - II półrocze

Utworzony: 2024-06-07 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 12:25

2024 rok

Harmonogramy Zbiórki Odpadów komunalnych na rok 2024 - I półrocze

Utworzony: 2024-01-02 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 12:22

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Pobierz: I...

Utworzony: 2024-04-24 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 11:34

Składy Komisji Rady Gminy

Komisje Rady Gminy - Kadencja 2024-2029

Komisja Rewizyjna 1. Jakub Łukaszewski - Przewodniczący Komisji 2. Michał Giziewski - Członek Komisji 3. Marcin Rybka - Członek Komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1. Ewelina Sokołowska – Przewodnicząca Komisji 2. Aneta Muchewicz – Członek Komisji 3. Daniel Wojciechowski - Członek Komisji Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 1. Aleksandra Argalska – Przewodnicząca Komisji 2. Katarzyna Bednarska – Członek Komisji 3. Paweł Boruszkowski – Członek ...

Utworzony: 2024-05-31 | Zmodyfikowany: 2024-05-31 15:47

Uchwały Rady Gminy 2024 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI II W DNIU 24 MAJA 2024 r.

Pobierz: Uchwała Nr II/3/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Pobierz: Uchwała Nr II/4/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pobierz: Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Świedziebnia Pobierz: Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świedziebnia Pobierz: Uchwała Nr II/7/2024 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/263/2023 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedzieb...

Utworzony: 2024-05-31 | Zmodyfikowany: 2024-05-31 15:34

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2023 rok

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2023 rok

Pobierz: Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Świedziebnia raportu o stanie Gminy Świedziebnia za 2023 rok Pobierz: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2023 rok Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) mieszkaniec Gminy Świedziebnia, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodni...

Utworzony: 2024-05-31 | Zmodyfikowany: 2024-05-31 15:01

Wykazy

2023 rok

Pobierz: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku Pobierz: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2023 roku

Utworzony: 2024-05-27 | Zmodyfikowany: 2024-05-27 13:55

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2023 rok

Pobierz: Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2023 rok Pobierz: Uchwała Nr 13/S/2024 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Utworzony: 2024-03-27 | Zmodyfikowany: 2024-05-27 13:45

2024 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA II SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 24 MAJA 2...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z I Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie trzyosobowego składu Komisji Rewizyjnej Głosowanie w sprawie wyboru radnych: Michała Giziewskiego, Jakuba Łukaszewskiego, Marcina Rybki na członków Komisji Rewizyjnej Głosowanie w sprawie kandydatury radnego Jakuba Łukaszewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Głosowanie w sprawie trzyosobowego składu Komisji Skarg, Wniosków i ...

Utworzony: 2024-05-27 | Zmodyfikowany: 2024-05-27 13:28

2024 rok

II Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 24 maja 2024 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2024-05-16 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 15:04

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2024 rok

Ogłoszenie Nr 1/2024 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarcz...

Pobierz: Ogłoszenie Nr 1/2024 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Świedziebnia Pobierz: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2024-04-15 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 15:39

Wzory oświadczeń majątkowych

Wzory oświadczeń majątkowych

Pobierz: Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy Pobierz: Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Utworzony: 2024-05-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 08:55

Uchwały Rady Gminy 2024 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI I W DNIU 7 MAJA 2024 r.

Pobierz: Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świedziebnia Pobierz: Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świedziebnia

Utworzony: 2024-05-13 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 11:22

Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni za 2023 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Pobierz: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Pobierz: Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki P...

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 10:27

Wójt Gminy

Wójt Gminy Kamil Durszlewicz I N F O R M A C J A Wójt Gminy Świedziebnia przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy Urzędu: Poniedziałek – 730 – 1520 Wtorek – 730 – 1600 Środa – 730 – 1520 Czwartek – 730 – 1520 Piątek – 730 – 1520

Utworzony: 2008-06-07 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 09:22

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni ...

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 11:09

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2023 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 11:04

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2023 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 10:52

Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni

Sprawozdania finansowe Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedz...

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r. Pobierz: Informacja dodatkowa Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 09:21

Strona główna

Urząd Gminy Świedziebnia

Nazwa gminy: Gmina Świedziebnia Rodzaj gminy: Gmina wiejska Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki Kod: 87-335 Adres: Świedziebnia 92A Tel.: 56 49 384 60, 56 49 384 70, 56 49 384 79 Fax: 56 49 384 29 E-mail: gmina@swiedziebnia.pl Adres ePUAP: /73lyjx7r4t/SkrytkaESP Wójt Kamil Durszlewicz tel.: 56 49 384 60 Sekretarz Gminy Ewa Szymańska tel.: 56 49 476 11 Skarbnik Gminy Małgorzata Schuetz tel.: 56 49 384 60 wewn. 22 Godziny pracy Urzędu poniedziałki - 7.30 - 15.20 wtorki - 7.30 ...

Utworzony: 2003-06-30 | Zmodyfikowany: 2024-05-07 14:55