artykuł nr 6

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014

artykuł nr 7

Informacja o zawarciu umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na dostawę eko-groszku do Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni oraz do Szkoły Filialnej im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach w sezonie grzewczym 2013/2014

artykuł nr 8

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytanie o cenę pn. 'Dostawa eko-groszku do Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni oraz do Szkoły Filialnej im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach w sezonie grzewczym 2013/2014'.

artykuł nr 9

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE STABILIZACJI POZIOMU LUSTRA WODY JEZIORA KSIĘTE, GMINA ŚWIEDZIEBNIA (BUDOWA BYSTROTOKU KAMIENNEGO SŁUŻĄCEGO DO STABILIZACJI POZIOMU LUSTRA WODY)

Pobierz:   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie stabilizacji
poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)
Pobierz:   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:   Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz:   Rzut bystrotoku
Pobierz:   Projekt zagospodarowania terenu
Pobierz:   Przekroje
Pobierz:   Przedmiar robót
Pobierz:   Opis techniczny
Pobierz:   Specyfikacja techniczna

 

Świedziebnia, 09.09.2013r.

 

ZP.271.6.2013

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

na  zadanie pn. „Wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)”.

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający – Gmina Świedziebnia informuje o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)”.

 

Uzasadnienie

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

  Wójt

  /-/ Szymon Zalewski

 

 


 

artykuł nr 10

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ - MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ - DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH O DŁUGOŚCI 1,150 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 34, 86 OBRĘB GRZĘBY

Pobierz: Ogłoszenie o zawarciu umowy