artykuł nr 1

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

Do Urzędu Gminy Świedziebnia w terminie od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia 18 listopada 2021 r. można zgłaszać opinie lub uwagi do projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

Wszelkie opinie lub uwagi  należy zgłaszać na „Formularzu konsultacji” (dostępnym w załączniku) drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl  lub w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Świedziebnia,  Świedziebnia 92A 87-335 Świedziebnia albo bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia.

artykuł nr 2

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór oświadczeń.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wniosek składany będzie przez Gminę Świedziebnia na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.

Program obejmuje dzieci rodzin (w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), których krewny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR

Oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Gminy Świedziebnia (parter, pok. 2) w terminie do 2 listopada 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z postanowieniami programu dziecko, które otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy nie może aplikować w obecnym naborze.

Jednocześnie informujemy, że realizacja projektu będzie uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych na ten cel. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć do powyższego oświadczenia;

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020

artykuł nr 3

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Do Urzędu Gminy Świedziebnia w terminie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. można zgłaszać opinie lub uwagi do projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Wszelkie opinie lub uwagi należy zgłaszać na „Formularzu konsultacji” (dostępnym w załączniku) drogą elektroniczną na adres: gmina@swiedziebnia.pl  lub w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Świedziebnia,  Świedziebnia 92A 87-335 Świedziebnia albo bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia.