logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo lokalne / Regulamin Organizacyjny Urzędu
1.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Świedziebni.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świedziebnia
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Świedziebni,
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świedziebnia,
4) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Świedziebnia,
5) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Świedziebnia,
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Świedziebni.

§ 2

1. Urząd działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
3) ustawy z dnia 22 maja 1990 r. o pracownikach samorządowych,
4) przepisów wprowadzających reformę administracji publicznej,
5) Statutu Gminy Świedziebnia,
6) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świedziebni.
2. Urząd jest aparatem pomocniczym do wykonywania zadań organów Gminy z zakresu administracji publicznej, wynikających z zadań własnych Gminy, zadań zleconych ustawami i zadań powierzonych w wyniku porozumień z samorządem wojewódzkim lub powiatowym albo administracją rządową.
3. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Czynności biurowe regulowane są instrukcją kancelaryjną dla urzędów Gmin.
5. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.


Rozdział II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 3

1. Strukturę organizacyjną tworzą następujące stanowiska pracy:
1) Wójt,
2) Sekretarz,
3) Skarbnik ( główny księgowy ),
4) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
5) Stanowisko ds. poboru podatków i opłat,
6) Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej,
7) Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych,
8) Stanowisko ds. zamówień publicznych,
9) Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej,
10) Stanowisko ds. społecznych,
11) Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska,
12) Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej
13) Stanowisko ds. gospodarki komunalnej , lokalowej i dróg gminnych,
14) Urząd Stanu Cywilnego,
15) Radca prawny
16) Stanowiska obsługi
2. Stanowiska pracy wymienione w pkt 4 – 14 i pkt 16 mogą być jednoosobowe i wieloosobowe.
3. Sprawy objęte zakresem działania jednego, dwóch lub więcej stanowisk mogą być prowadzone przez jednego pracownika.
4. Wójt Gminy ustala zakresy czynności obowiązujące poszczególnych pracowników.

Rozdział III
ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE KIEROWNICTWA URZĘDU


§ 4 

Pracownikami zajmującymi stanowiska kierownicze w Urzędzie są:
1) Wójt,
2) Sekretarz,
3) Skarbnik ( główny księgowy ).

§ 5

1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza.
2. Wójt jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków funkcję Wójta sprawuje Sekretarz w zakresie udzielonego upoważnienia.


4. Do kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika,
2) ogłaszanie uchwał organów gminy i sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
3) wydawanie decyzji, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
4) upoważnienie pracowników do wydawania decyzji w jego imieniu,
5) wydawanie zarządzeń o charakterze porządkującym wewnętrzne sprawy organizacyjne urzędu,
6) podejmowanie czynności w związku z zagrożeniem interesu publicznego, na zasadach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym,
7) udzielanie upoważnień Sekretarzowi i Skarbnikowi do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) określenie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
11) ustalenie zakresów czynności i odpowiedzialności Wójta, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych,
13) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych powstałych między komórkami organizacyjnymi Urzędu,
14) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
15) sprawowanie kierownictwa nad zorganizowaną akcją ratowniczą na obszarze zagrożonym lub dotkniętych klęską żywiołową,
16) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach bhp i p.poż,
17) powoływanie komisji lub zespołów do zbadania określonych problemów lub zadań,
18) nadzór nad ochroną informacji niejawnych i danych osobowych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w Urzędzie,
19) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,
20) sporządzanie testamentów w trybie przewidzianym w art. 951 KC,
21) wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Wójta w przepisach szczegółowych.


§ 6

1. Sekretarz Gminy działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Wójta i ponosi przed nim odpowiedzialność
2. Sekretarz Gminy pełni funkcję zastępcy Wójta przez okres, w którym Wójt nie może wykonywać swoich obowiązków, do najbliższej sesji Rady Gminy. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie sprawy należące do Wójta z wyłączeniem tych czynności, których realizacja należy do wyłącznej kompetencji Wójta.
3. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, organizuje pracę, nadzoruje działalność komórek organizacyjnych oraz podejmuje decyzje w zakresie udzielonego upoważnienia.
W szczególności do Sekretarza należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz właściwej organizacji pracy,
2) koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz nadzór nad ich pracą w zakresie ustalonym przez Wójta,
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej, a w szczególności dotyczącej;
a) poprawności formalno-prawnej przygotowanych spraw i decyzji,
b) dyscypliny pracy,
c) prawidłowego załatwiania spraw oraz skarg i wniosków,
d) podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
e) ochrony informacji niejawnych,
f) ochrony danych osobowych,
g) usprawniania metod pracy w Urzędzie.
4) prowadzenie akt osobowych pracowników samorządowych,
5) sprawowanie obsługi prawnej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie go do powszechnego użytku w siedzibie Urzędu.§ 7

1. Skarbnik Gminy jest bezpośrednim przełożonym pracowników urzędu na stanowiskach związanych z finansami gminy.
2. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.
Do kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowywaniem budżetu zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych,
2) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z analizą opisową,
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a zwłaszcza:
a) organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów finansowych,
b) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej,
c) nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu.
4) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, a zwłaszcza:
a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawierania umów (kontrasygnata ),
c) zapewnienie przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnienie prawidłowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań,
5) sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i innych,
6) kontrola wewnętrzna operacji gospodarczych i wykonania budżetu,
7) nadzór nad wymiarem i poborem podatków i opłat,
8) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń w sprawach prowadzenia rachunkowości oraz kontrola ich realizacji,
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.


Rozdział IV
ZASADY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU


§ 8
Zadania wspólne dla wszystkich stanowisk:
1) przygotowanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz pod obrady Rady oraz dla potrzeb Wójta,
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,
3) opracowanie projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych,
4) zapewnienie organizacyjnych i prawnych warunków sprawowania przez Radę nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
5) realizacja zadań w zakresie obronności kraju, obrony cywilnej, zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie gminy należących do kompetencji Wójta,
6) współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi oraz gospodarczymi,
7) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym i administracyjnym,
8) rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych, Rady Gminy, wniosków komisji, postulatów ludności oraz propozycji ich załatwiania,
9) rozpatrywanie skarg i wniosków,
10) wzajemne współdziałanie i uzgadnianie sposobu realizacji wspólnych przedsięwzięć,
11) wykonywanie na polecenie Wójta lub Sekretarza innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania stanowisk,
12) sporządzanie sprawozdań, ocen oraz opracowywanie ankiet i informacji.
13) wykonywanie czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych stosownie do zaleceń pełnomocnika ochrony,
14) wykonywanie czynności z zakresu ochrony danych osobowych stosownie do przyjętych w Urzędzie środków ochrony.


§ 9

Zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy:

1. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

1) wymiar podatków, opłat i innych wpływów pieniężnych Gminy,
2) prowadzenie ewidencji zobowiązań pieniężnych należnych Gminie,
3) prowadzenie kart gospodarstw rolnych i kart nieruchomości,
4) prowadzenie kontroli podatników płacących podatki i opłaty do budżetu Gminy,
5) potwierdzanie dochodów osiąganych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W zakresie innych spraw:
1) kierowanie kancelarią tajną, a w szczególności:
a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej i podległych,
b) wydawania i udostępnianie dokumentów osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.02.1999 (Dz.U. nr 18, poz. 266),
c) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
d) kontrola przestrzegania właściwego przeznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej,
e) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,
f) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentacją zawierającą informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
2) prowadzenie spraw z zakresu bhp w Urzędzie.

2. Stanowisko ds. poboru podatków i opłat:

1) prowadzenie rachunkowości podatkowej dla należności pobieranych przez Gminę,
2) organizowanie i nadzór w zakresie inkasa należności finansowych dla budżetu Gminy,
3) załatwianie spraw dotyczących udzielania ulg, zwolnień i umorzeń należności finansowych, o których mowa w punkcie 2,
4) pobór zobowiązań pieniężnych należnych Gminie,
5) współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie likwidacji zaległości podatkowych,
6) naliczanie Wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów,
7) naliczanie czynszów i opłat z tytułu najmu lokali stanowiących własność Gminy,
8) ustalenie opłat związanych z gospodarką gruntami, w tym z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomościami oraz za niezabudowanie lub niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie,
9) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości?
10) spisywanie zeznań świadków w sprawach emerytalno – rentowych, wliczania okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy oraz w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu pracy przymusowej, represji, prześladowań, itp.

3. Stanowisko ds. finansowo - księgowych

1) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań z ich wykonywania,
2) prowadzenie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach w zakresie rozliczania udzielonych dotacji,
3) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
4) przekazywanie – zgodnie z planem – środków pieniężnych jednostkom wykonującym budżet,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o finansach publicznych w związku z realizacją budżetu Gminy,
6) prowadzenie ewidencji mienia i wykonywanie innych czynności zgodnie z zasadami rachunkowości,
7) prowadzenie płac pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych w tym: rozliczenia z tytułu podatku od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
8) windykacja należności cywilnoprawnych,
9) prowadzenie kontroli podatków,
10) prowadzenie postępowań w sprawach podatkowych oraz przedstawienie wniosków w tym zakresie,
11) prowadzenie rachunkowości podatkowej,
12) wykonywanie czynności egzekucyjnych, egzekucji administracyjnej w zakresie podatków i opłat oraz innych należności pieniężnych, przekazywanych do egzekucji w tym trybie przez komórki organizacyjne,

4. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych:

1) obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej i faksu,
2) prowadzenie archiwum zakładowego,
3) prowadzenie zbioru przepisów prawnych, kompletowanie i przechowywanie dzienników promulgacyjnych,
4) kierowanie obiegiem dokumentów wpływających do Urzędu,
5) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne i biurowe,
6) aktualizacja informacji wizualnej w Urzędzie,
7) prowadzenie akt osobowych pracowników, listy obecności, ewidencji urlopów, ewidencji wyjść w godzinach pracy,
8) wysyłanie i doręczanie pism skierowanych do adresatów spoza Urzędu
9) wydawanie zaświadczeń.

5. Stanowisko ds. zamówień publicznych :

1) planowanie zamówień publicznych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych poprzez uczestnictwo w przygotowaniu rocznego planu postępowań,
2) prowadzenie postępowań, a w szczególności uczestniczenie w redagowaniu tekstu ogłoszeń, prowadzeniu korespondencji z oferentami i Urzędem Zamówień Publicznych,
3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych zamówień publicznych,
4) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i ewidencją zamówień publicznych poprzez prowadzenie rejestrów zamówień publicznych i sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji,
5) współpraca z innymi stanowiskami pracy w celu załatwienia spraw dotyczących działalności Urzędu, a mających związek z działalnością w zakresie zamówień publicznych,
6) obsługa administracyjno-techniczna komisji przetargowych,
7) przeprowadzanie kontroli zlecanych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
8) wykonywanie zadań z zakresu promocji gminy,
9) przygotowuje przy współpracy z merytorycznymi pracownikami wnioski o pozyskanie środków finansowych z celowych funduszy krajowych i zagranicznych, fundacji i innych organizacji pomocowych.

6. Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej:

W zakresie spraw wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP:
1) rejestracja przedpoborowych i udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
2) prowadzenie postępowania w sprawach odroczeń i udzielania zwolnień z odbywania zasadniczej służby wojskowej,
3) załatwianie spraw związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin,
4) współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
5) prowadzenie spraw w zakresie natychmiastowego uzupełniania sił zbrojnych / akcja posłańcza / oraz świadczeń osobistych i rzeczowych na cele obronności,
6) wykonywanie zadań planowania obronnego, w tym:
a) opracowywanie projektów planów zamierzeń obronnych w gminie,
b) aktualizacja stałego dyżuru i DMP,
c) aktualizacja planu odtwarzania ewidencji wojskowej.

W zakresie obrony cywilnej:
1) planowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,
2) kierowanie organizacją szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej w gminie,
3) przygotowanie działania systemu wykrywania i alarmowania,
4) realizacja przedsięwzięć w zakresie rozśrodkowania załóg zakładów pracy i ewakuacji ludności oraz akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym,
5) sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną,
6) nadzorowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowywania zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej do ochrony przed działaniem środków rażenia,
7) nadzorowanie tworzenia i działania formacji obrony cywilnej,
8) planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki niezbędne do wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej.

W zakresie innych spraw:
1) pełnienie obowiązków pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, w tym:
a) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
b) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
c) opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
d) szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
e) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów,7. Stanowisko ds. społecznych:

1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o:
- stowarzyszeniach,
- zgromadzeniach,
- zbiórkach publicznych,
2) współdziałanie z Sądem Grodzkim i Sądem rejonowym w sprawach wykonywania kar ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne,
3) prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,
4) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielania im pomocy w realizacji zadań,
5) wprowadzenie spraw w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej gminy, w tym w szczególności:
- zgłaszanie potrzeb ochrony p.poż. do projektów budżetu gminy,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego straży pożarnych,
- prowadzenie spraw osobowych kierowców konserwatorów sprzętu zatrudnionych w OSP,
- współdziałanie z zarządami poszczególnych jednostek OSP w zakresie zapewnienia strażom niezbędnego wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania,
- rozliczanie paliwa zakupionego dla OSP,
- obsługa Zarządu Gminnego OSP,
- współdziałanie z Rejonową Komendą SP w dziedzinie zapobiegania i zwalczania pożarów.
7) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w tym:
a) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
b) dokonywanie zmian w rejestrze na podstawie zgłoszeń,
c) wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru.
8) realizacja zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
a) przygotowanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i decyzji cofnięcia zezwolenia,
b) prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży,
c) czuwanie nad realizacją corocznych opłat za korzystanie z zezwoleń.
9) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10) współdziałanie w tym zakresie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami zajmującymi się tą problematyką,
11) prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej wyżej wymienionej komisji.

8. Stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska : 

1) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody,
2) podejmowanie czynności w razie występowania bezpośrednich zagrożeń,
3) prowadzenie ewidencji psów,
4) prowadzenie postępowań w sprawie odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbanego lub okrutnie traktowanego oraz rozporządzanie takim zwierzęciem,
5) współpraca z Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami i innymi zainteresowanymi organizacjami, w tym również współdziałanie w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom,
6) prowadzenie postępowań w sprawach zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia lub przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno–weterynaryjnego,
7) przygotowywanie dla Wójta Gminy materiałów niezbędnych do wydawania opinii w sprawach:
a) rocznych planów łowieckich ustalonych dla dzierżawców obwodów,
b) oddawania w dzierżawę obwodów łowieckich,
8) sprawdzanie prawidłowości rozliczeń czynszów dzierżawnych za wydzierżawianie obwodów łowieckich,
9) przygotowywanie materiałów do postępowania mediacyjnego w sprawach szkód łowieckich,
10) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz w sprawach opłat,
11) prowadzenie postępowań w sprawach ograniczenia uciążliwych dla środowiska określonych maszyn i urządzeń technicznych,
12) udział w opracowywaniu projektów planów wykorzystania środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
13) podawanie do publicznej wiadomości - w sposób przyjęty na terenie gminy – zatwierdzonego przez Radę zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
14) wnioskowanie o zarządzenie przez Wójta kontroli danego obiektu pod względem przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie Środowiska,
15) przygotowanie wystąpień do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w razie podejrzenia naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska,
16) prowadzenie postępowań w sprawach wymierzania kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
17) podejmowanie czynności w stosunku do bezdomnych zwierząt,
18) kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na obszarze gminy,
19) prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
20) przygotowanie wniosków sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
21) opracowywanie opinii Wójta w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystanie na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych i torfowisk,
22) prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów przeciwdziałania degradacji gleb i wykonanie odpowiednich zabiegów,
23) prowadzenie postępowań w sprawach planów gospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska,
24) prowadzenie postępowań o wydanie przez Wójta opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
25) prowadzenie postępowań w sprawach opiniowania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych i w sprawach tego tytułu,
26) współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego oraz izbą rolniczą,
27) przygotowanie materiału drzewnego i prowadzenie nasadzeń,
28) naliczanie wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

9. Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki przestrzennej:

W zakresie zagadnień gospodarczych:
1) planowanie inwestycji komunalnych oraz remontów kapitalnych i bieżących obiektów należących do Gminy,
2) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1,
3) współdziałanie z komórką finansową Urzędu w zakresie finansowania zadań z pkt. 1 i 2,


W zakresie planowania przestrzennego:
1) nadzór nad realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) sporządzanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów,
3) udostępnianie projektów założeń oraz projektów planów do wglądu publicznego,
4) podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania planu i o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,
5) dokonywanie okresowych ocen aktualności planu,
6) udzielanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym,
7) uzgadnianie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami,
8) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
9) zawieranie umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora oraz organu uprawnionego do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji związanych z realizacją inwestycji i przyszłym funkcjonowaniem budowanego obiektu,
10) zatwierdzenie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych obiektów,
11) udzielanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu bez dokonania inwestycji.

10. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, lokalowej i dróg gminnych:

1) prowadzenie postępowań w sprawach nabywania nieruchomości przez Gminę,
2) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości w tym:
a) prowadzenie ewidencji nieruchomości zasobu,
b) sporządzanie projektów planów wykorzystania zasobu,
c) sporządzanie projektów wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
d) prowadzenie postępowań w zakresie zlecania wyceny nieruchomości,
3) prowadzenie postępowań w zakresie sprzedaży i oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym:
a) prowadzenie przetargów,
b) przedstawianie propozycji odnośnie okresu użytkowania wieczystego, sposobu korzystania z nieruchomości oraz terminu jej zagospodarowania i aktualizacji opłat rocznych,
4) prowadzenie spraw w zakresie oddawania gruntów z zasobu w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych,
5) prowadzenie kontroli spełniania warunków umownych przez użytkowników wieczystych i przedkładanie zarządowi wniosków w tym zakresie,
6) prowadzenie postępowań w sprawach przekształcania prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności,
7) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia, zmiany i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu i ewidencja opłat,
8) wykonywanie czynności związanych z oddaniem nieruchomości Gminy w dzierżawę lub najem, z wyłączeniem najmu lokali mieszkalnych,
9) prowadzenie postępowań w sprawach podziału nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości oraz rozgraniczaniem nieruchomości,
10) prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowań za drogi wydzielone z nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela,
11) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
12) wykonywanie czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym wszczętym w związku z realizacja zadań samodzielnego stanowiska,
13) prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
14) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem prawa własności nieruchomości zajętych pod gminne drogi publiczne,
15) prowadzenie postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów,
16) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłat adiacenckich w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków gminy,
17) prowadzenie postępowań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, w tym opracowywanie projektów w sprawach:
a) zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,
b) kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
c) stawek czynszu regulowanego za najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,
18) wstępne przygotowanie do sprzedaży gminnych lokali mieszkaniowych i użytkowych,
19) prowadzenie postępowań w sprawach majątkowych, wynikających z uchwalenia planu miejscowego:
a) odszkodowań, wykupów i zamian - w wypadkach gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe, bądź istotnie ograniczone,
b) określania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
20) wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kwalifikacji,
21) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
22) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
23) organizowanie wykonawstwa robót w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych i przepustów drogowych oraz właściwego oznakowania na drogach,
24) nadzorowanie robót na drogach gminnych
25) zabezpieczenie należytego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym poprzez organizowanie odśnieżania i walki z gołoledzią,
26) współdziałanie z radami sołeckimi w sprawach utrzymania dróg gminnych,
27) prowadzenie praw z zakresu ochrony zabytków, , upamiętniania i ochrony miejsc pamięci narodowej, prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych oraz organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

11. Urząd Stanu Cywilnego:

1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów:
a/ prawa o aktach stanu cywilnego,
b/ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
- przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa,
- sporządzanie katów małżeństwa, prowadzenie ksiąg aktów małżeństwa,
- wystawianie wypisów i zaświadczeń dotyczących stanu cywilnego,
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów i uwierzytelnianie odpisów ksiąg urodzeń i zgonów, dokonywanie w księgach przypisków i wzmianek dodatkowych oraz powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy ksiąg,
- prowadzenie kartoteki lub skorowidzów aktów stanu cywilnego,
2) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ewidencji ludności i dowodach stwierdzających tożsamość, a w szczególności:
a/ prowadzenie kart osobowych mieszkańców Gminy,
b/ prowadzenie kartoteki ewidencyjno- adresowo- dowodowej mieszkańców Gminy,
c/ załatwianie spraw dot. zgłoszeń meldunkowych i zamieszkania,
d/ wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dokonywanie wpisów i skreśleń w tych dokumentach,
e/ wypisywanie numerów ewidencyjnych zgodnie z RCI PESEL,
f/ prowadzenie obowiązujących ewidencji dotyczących zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

W zakresie innych spraw:
Prowadzenie obsługi kancelaryjnej i organizacyjno-technicznej Rady Gminy w tym:
a) organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady oraz przygotowanie materiałów,
b) organizacyjne przygotowanie posiedzeń komisji Rady,
c) prowadzenie ewidencji oraz publikacji uchwał Rady i przedkładanie ich Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

12. Radca Prawny:

1) wykonywanie obsługi prawnej Rady Gminy, Urzędu i innych jednostek podporządkowanych Radzie,
2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez organy Gminy i decyzji w sprawach indywidualnych,
3) udzielanie opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa przez pracowników Urzędu i jednostek gminnych,
4) wydawanie opinii przed podjęciem decyzji dotyczących:
a/ zawarcia umowy cywilnoprawnej,
b/ rozwiązywania z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia,
c/ odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
d/ spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
e/ zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
f/ zawiadamiania organów powołanych do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,
5) występowanie w charakterze pełnomocnika Wójta w postępowaniu sądowym, arbitrażowy, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
6) pomoc prawna w zakresie egzekucji należności Gminy,
7) uczestniczenie w prowadzonych przez Wójta rokowaniach, których celem jest rozwiązanie, zmiana lub nawiązanie stosunku prawnego,
8) udzielanie w wyznaczonym dniu wyjaśnień i porad prawnych dla mieszkańców Gminy w sprawach należących do kompetencji i załatwianych przez organy Gminy.


Rozdział V
TRYB PRACY URZĘDU

§ 10

1. Urząd Gminy jest czynny w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.
2. Czas pracy Urzędu wynosi 40 godzin tygodniowo.
3. Szczegółowy czas pracy Urzędu ustala Wójt.
4. Obsługa interesantów odbywa się w czasie pracy Urzędu.
5. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy Urzędu.


Rozdział VI
ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

§ 11
1. Organy kolegialne Gminy wydają akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie gminy oraz inne rozstrzygnięcia w formie uchwał i zarządzeń.

§ 12

2. Akty prawne wymienione w paragrafie poprzedzającym ustanawiają:
1) Rada Gminy w formie uchwał na podstawie upoważnień ustawowych,
2) Wójt Gminy w formie zarządzeń oraz przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – w formie zarządzeń porządkowych.

3. Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń.

§ 13

1. Projekty aktów prawnych wydawanych przez organy kolegialne gminy oraz przez wójta przygotowują właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu.
2. Za poprawność formalno–prawną przygotowanych projektów odpowiada sekretarz gminy i radca prawny.

§ 14
1. Urząd prowadzi zbiór przepisów aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu w Biurze Obsługi Rady.

2. Zarządzenia wójta podlegają rejestracji.
3. Zbiór zarządzeń wójta prowadzi sekretarz gminy.

Rozdział VII
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI


§ 15

Wójt osobiście podpisuje:
1) zarządzenia,
2) dokumenty kierowane do organów administracji rządowej,
3) dokumenty kierowane do organów samorządu terytorialnego,
4) odpowiedzi na interpelacje i wnioski posłów,
5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

§ 16

Sekretarz gminy, w ramach udzielonych mu przez wójta upoważnień dokonuje:
1) podpisywania dokumentów wymienionych w § 15 w razie nieobecności wójta,
2) podpisywania bieżącej korespondencji Urzędu.

§ 17

Na dokumentach przedstawionych do podpisu kierownikowi Urzędu, winna być zamieszczona adnotacja zawierająca inicjały pracowników. którzy opracowali dokument.

§ 18

Wójt może upoważnić pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie działania stanowiska, w tym do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji.


Rozdział VIII
REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W URZĘDZIE GMINY W ŚWIEDZIEBNI I W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY


1. Dla spełnienia wymogów : 
a) ustawy o finansach publicznych z dn.26 listopada 1998r Art.28a i Art.127
b) ustawy o samorządzie gminnym z dn.08 marca 1990r Art.33
ustala się w Urzędzie Gminy w Świedziebni „Regulamin wykonywania kontroli urzędu i podległych jednostek”.

Kontrolę wykonują : 

A. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych w urzędzie i podległych jednostkach, w postaci bieżącej kontroli w ramach powierzonego kierowania i nadzoru nad określoną grupą pracowników i realizacją określonych zadań lub komórki organizacyjne np. finansowo-księgowe w ściśle określonych dziedzinach – Kontrola Funkcjonalna . 
B. Pracownik upoważniony do wykonywania kontroli w urzędzie jak i w podległych jednostkach-Kontrola Instytucjonalna
2. Celem kontroli jest : 
- podniesienie sprawności działania urzędu i podległych jednostek w osiąganiu celów dla których zostały powołane.
- ustalenie stanu faktycznego z zakresie działalności kontrolowanej jednostki.
- udzielanie skutecznej pomocy tym , którzy wykonują działania i ponoszą za to odpowiedzialność, zapewnieniu zgodności działań osób i komórek organizacyjnych z misją Urzędu.
- rzetelne udokumentowanie przeprowadzonej kontroli
- ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
- wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.
-dokonanie oceny w zakresie wynikającym z uprawnień i kompetencji.


3. Kryteria kontroli : 
- Legalność-polega na kontroli zgodności działania kontrolowanej jednostki z obowiązującymi przepisami prawnymi i przepisami wewnętrznymi (instrukcje wewnętrzne ,regulaminy organizacyjne, pisma ogólne, zarządzenia) obowiązującymi w badanej jednostce.
- Celowość-ustalanie w trakcie działania kontrolnego czy działalność prowadzona przez kontrolowaną jednostkę mieści się w celach określonych dla niej w aktach normatywnych i czy stosowane metody i środki były optymalne dla osiągnięcia założonych celów.
- Gospodarność-oznacza zbadanie czy działalność kontrolowanej jednostki nie jest sprzeczna z zasadami efektywnego gospodarowania , czy wydatkowane środki wydawano z uwzględnieniem oszczędności i wydajności oraz czy zachowano relacje efektów do poniesionych nakładów.
- Rzetelność-badanie przestrzegania przez pracowników kontrolowanej jednostki wykonywania powierzonych obowiązków z należytą starannością, sumiennością i we właściwym czasie, przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania jednostki, sposób dokumentowania działań i stanów faktycznych.

4. Rodzaje kontroli : 

A. Ze względu na miejsce wykonywania kontroli:
-Wewnętrzna-kontrola w obrębie danej jednostki tj. wykonywana w Urzędzie lub w innych podległych jednostkach jako kontrola funkcjonalna , lub w samym Urzędzie , wykonywana na zlecenie Wójta przez pracownika d/ s kontroli jako kontrola instytucjonalna.
-Zewnętrzna-zarządzana przez Zarząd Gminy , prowadzona w stosunku do nadzorowanych jednostek gminy- występuje tylko w postaci kontroli instytucjonalnej.

B. Ze względu na czas wykonywania kontroli:
-Wstępna - dotyczy czynności zamierzonych i wykonywana jest przed rozpoczęciem fazy
realizacji danego zadania .Celem kontroli wstępnej jest ocena prawidłowości przygotowań
do podjęcia określonych zadań, rozstrzygnięć (umów, porozumień) lub ocena decyzji wstępnych.
UWAGA!!! -Kontrola wstępna nie może się przerodzić w instrument wkraczający w merytoryczne kompetencje kontrolowanego podmiotu w podejmowaniu rozstrzygnięć.
-Bieżąca - polega na sprawdzaniu czynności w trakcie ich wykonywania, której celem jest ocena prawidłowości przebiegu realizacji zadań i celów badanej jednostki.
-Następcza - polega na badaniu wyników działalności kontrolowanej jednostki, efektów działań już zakończonych, zwana również pod nazwą kontroli ”sprawdzającej”.


C. Ze względu na zakres który kontrola obejmuje:
-Pełna - badanie całokształtu działalności jednostki kontrolowanej w konkretnym czasookresie co umożliwia pełną i prawidłową ocenę wyników pracy.
-Kompleksowa - polega na badaniu wszystkich zadań i kompetencji(operacji gospodarczych
i finansowych) w określonym czasie i zakresie działalności jednostki oraz wszystkie czynności odpowiadające tym zadaniom , dokumenty, zapisy księgowe itp. znajdujące się w różnych komórkach organizacyjnych badanej jednostki.
-Problemowa-polega na skontrolowaniu wybranego problemu, fragmentu rzeczywistości, stanowiący niewielki obszar działalności.

5. Tryb przeprowadzania kontroli ”instytucjonalnej” w Urzędzie Gminy w Świedziebni i w podległych jednostkach.

A. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę tj. Wójta Gminy.
Upoważnienie winno zawierać:
-nazwę jednostki kontrolowanej
-przedmiot i zakres kontroli
-termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli
Dane osobowe zawarte w upoważnieniu, kontrolujący winien potwierdzić poprzez okazanie dowodu tożsamości kierownikowi jednostki kontrolowanej.


B. Przedmiotem kontroli jest:
-organizacja jednostki
-rachunkowość
-obrót pieniężny
-kontrola dochodów i wydatków
-celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami budżetowymi dotacjami i funduszami celowymi (kontrola obejmuje w każdym roku co najmniej 5% dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych).
-rozporządzanie mieniem, a w szczególności ujawnianie niedoborów i innych szkód w mieniu
-ocena realizacji inwestycji i remontów
-sprawy pracownicze
-realizacja innych, zleconych czynności sprawdzających
-zamówienia publiczne

C. Kontrolujący w toku postępowania kontrolnego może w szczególności :
-badać dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli
-zabezpieczać zebrane dowody
-zarządzić inwentaryzację wraz z rozliczeniem jej wyniku
-wyłącznie w obecności osób odpowiedzialnych materialnie, dokonywać oględzin magazynów, archiwum i kasy
-przesłuchać kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione okoliczności, mające znaczenie dla postępowania kontrolnego

D. Kontrolujący może występować do zarządzającego kontrolę o skierowanie do udziału w czynnościach kontrolnych podległych pracowników, w razie wystąpienia merytorycznie uzasadnionej potrzeby.

E. Kontrolowany jest zobowiązany umożliwić dokonania czynności kontrolnych, a w szczególności:
-udostępnić obiekty, urządzenia i składniki majątkowe których badanie wchodzi w zakres kontroli
-zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem kontroli
-zapewnić warunki do prowadzenia czynności kontrolnych w postaci samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów
-udostępnić środki łączności i inne środki techniczne w zakresie niezbędnym do wykonania czynności kontrolnych
-przeprowadzić inwentaryzację na żądanie i w niezbędnym zakresie określonym przez kontrolującego
-w sprawach objętych zakresem kontroli, udzielić wyjaśnień lub dostarczyć żądany dokument w terminie 7 dni.

6. Kontrolujący ma obowiązek dokumentowania czynności kontrolnych , które w szczególności polegają na :

A. Sporządzaniu protokołów z dokonanych czynności kontrolnych t.j.
-badania dokumentów
-oględzin
-inwentaryzacji
-przesłuchania stron
-przyjętych wyjaśnień

B. Po zgromadzeniu dokumentacji z wykonanych czynności kontrolnych, kontrolujący zapoznaje kontrolowanego z treścią dokumentów i ustaleniami kontroli.
Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z ustaleniami kontroli, może zażądać na piśmie :
-uzupełnienia dokumentacji , przez wskazanie czynności kontrolnych które należałoby podjąć i dokumentów które należy włączyć do akt sprawy
-przeprowadzenia ponownej oceny zebranej dokumentacji z punktu widzenia możliwości weryfikacji ustaleń kontroli
Kontrolujący jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki rozpatrzyć zastrzeżenia i przedstawić kontrolowanemu w formie adnotacji.
C. Kontrolujący sporządza protokół końcowy z zakończonej kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach który winien zawierać :
-oznaczenie jednostki kontrolowanej oraz dane kontrolującego
-określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli
-opis stanu faktycznego oraz opis przyczyn powstania , zakresu i skutków stwierdzonych nieprawidłowości(w przypadku ich stwierdzenia) , uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia i wskazanie osób za nie odpowiedzialnych
7. Ustalenia zawarte w protokole są podstawą do wydania wystąpienia pokontrolnego, które powinno zawierać : 
-ocenę kontrolowanej działalności
-ustalenia kontroli w oparciu o kryteria kontroli, mając na uwadze obowiązujące wzorce w kontrolowanym zakresie(przepisy prawne, kryteria kontroli, cele itp.)
-uwagi i wnioski pokontrolne
-sposób egzekwowania (monitorowania) wykonania wniosków pokontrolnych zawartych
w wystąpieniu
-sposób wykorzystania uwag i ocen zawartych w wystąpieniu
Zlecający kontrole z własnej inicjatywy lub na wniosek wykonującego kontrolę, zwołuje
naradę pokontrolną, w celu omówienia wniosków pokontrolnych oraz ustalenia sposobu
wykorzystania wyników kontroli do usprawnienia pracy jednostki kontrolowanej.

8. Podstawę działalności kontrolnej w Urzędzie Gminy w Świedziebni i podległych jednostkach powinien stanowić ”Kwartalny, półroczny i roczny plan kontroli który winien zawierać:
-wykaz jednostek przewidzianych do skontrolowania
-analizę prawną kontrolowanej problematyki
-temat, cel i zakres kontroli harmonogram przeprowadzenia kontroli
Plany kontroli przygotowuje w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy kontrolujący.

9. Wójt może zlecić kontrolerowi dokonanie ”uproszczonego postępowania kontrolnego” które obejmuje :
-doraźną kontrolę wycinka działalności jednostki
-zbadania określonych spraw wynikających ze skarg i wniosków obywateli lub organizacji
-doraźnej kontroli sprawdzającej wybranych dokumentów
Z uproszczonego postępowania kontrolnego, kontrolujący sporządza sprawozdanie wraz z załącznikami związanymi z jego treścią.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Ewa Szymańska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2008-06-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-06-11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-11 16:59

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj