główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021 rok

XXII Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 20 września 2021 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 14:08

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Pobierz: Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2020 rok Pobierz: Uchwała Nr 5/S/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy

Utworzony: 2021-03-25 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 13:47

3. Ochrona środowiska - 2021

Przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ...

Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 195/1 w obrębie Okalewko, gmina Świedziebnia". Pobierz: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce n...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-08-23 10:58

4. Informacje półroczne z wykonania budżetu

2021 ROK

Pobierz: Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia za I półrocze 2021 roku Pobierz: Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Świedziebnia na dzień 30.06.2021 r. Pobierz: Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Świedziebnia na dzień 30.06.2021 r. Pobierz: Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Świedziebnia na dzień 30.06.2021 r. Pobierz: Załącznik ...

Utworzony: 2021-08-19 | Zmodyfikowany: 2021-08-19 14:14

5. Fundusz alimentacyjny

fundusz alimentacyjny

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 11:05

6. świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o zn...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 10:52

7. Świadczenie rodzicielskie

świadczenie rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypa...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 10:52

8. specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 2018 r. poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym ...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 10:51

9. Zasiłek pielegnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 1) niepełnosprawnemu dziecku; 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3) osobie, która ukończyła 75 lat. 4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16....

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 10:47

10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. 2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł Przepisy art. 5 ust. 4–4b, 7–9 i 11 stosuje się odpowiednio. 3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w termin...

Utworzony: 2019-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 10:45

11. Zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko: 1) 18. roku życia lub 2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. ...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 10:43

12. Świadczenia dla rodziny

informacja 500+

INFORMACJA „500+” Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na kolejny okres będą przyjmowane: - drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. (za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS) - w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do...

Utworzony: 2021-01-26 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 10:38

13. Świadczenie wychowawcze 500+

ogólne informacje 500+

W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Komu przysługuje wsparcie z programu "Rodzina 500+"? Świadczenie wychowawcze przysługuje: -matce lub ojcu; -opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem...

Utworzony: 2021-08-06 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 10:00

14. Świadczenie wychowawcze 500+

Program Rodzina 500+ 2021/2022

aktualne druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Utworzony: 2021-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-08-06 08:43

15. Ochrona środowiska - 2021

Przedsięwzięcie pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącz...

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Grzęby) o mocy łącznej do 2 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/1 w obrębie Grzęby, gmina Świedziebnia". Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-08-05 09:08

16. Świadczenia dla rodziny

wnioski świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

WNIOSKI 2021r. Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny Wnioski o ustalenie prawa na okres 2021/2022 do : 1.zasiłku rodzinnego z dodatkami 2.specjalnego zasiłku opiekuńczego 3.świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać: Osobiście począwszy od 01.08.2021r. lub elektronicznie Druki wniosków będą do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15, bądź pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-...

Utworzony: 2021-08-04 | Zmodyfikowany: 2021-08-04 14:12

17. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni 87-335 Świedziebnia Kierownik mgr Jolanta Nadolska tel. 56 49 387 51, 531 837 743 e-mail: gzeas@swiedziebnia.pl adres ePUAP: /GZEAS_Swiedziebnia/SkrytkaESP Dokumenty do pobrania: Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni Uchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Regulamin Organizac...

Utworzony: 2013-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-08-03 13:09

18. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 ...

Pobierz: Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2021/2022 Pobierz: Wniosek do Wójta Gminy Świedziebnia o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Świedziebnia

Utworzony: 2021-08-03 | Zmodyfikowany: 2021-08-03 13:00

19. Uchwały Rady Gminy 2021 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XX W DNIU 15 CZERWCA 2021 R.

Pobierz: Uchwała Nr XX/118/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania Pobierz: Uchwała Nr XX/119/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2020 rok Pobierz: Uchwała Nr XX/120/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok Pobierz: Uchwała Nr XX/121/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020...

Utworzony: 2021-06-18 | Zmodyfikowany: 2021-07-21 15:00

20. Uchwały Rady Gminy 2021 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XXI W DNIU 14 LIPCA 2021 R.

Pobierz: Uchwała Nr XXI/126/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok Pobierz: Uchwała Nr XXI/127/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021 – 2034 Pobierz: Uchwała Nr XXI/128/2021 o zmianie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok szkolny 2021/2022 Pobierz: Uchwała Nr XXI/129/2021 w sp...

Utworzony: 2021-07-19 | Zmodyfikowany: 2021-07-21 14:21