główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta...

Utworzony: 2020-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-07-10 08:31

2. Przetargi - rok 2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENI...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 09:34

3. Przetargi - rok 2020

PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA - W PODZIALE NA 4 CZĘŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów Załącznik nr 8 Wykaz wykazu osób skierowanych pr...

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 09:33

4. Transmisje obrad sesji Rady Gminy

ARCHIWUM NAGRAŃ Z SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA - 2020 ROK

XIV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 27 marca 2020 r. XV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 30 czerwca 2020 r.

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 07:58

5. Uchwały Rady Gminy 2020 rok

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XV W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

Pobierz: Uchwała Nr XV/76/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania Pobierz: Uchwała Nr XV/77/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2019 rok Pobierz: Uchwała Nr XV/78/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok Pobierz: Uchwała Nr XV/79/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku ...

Utworzony: 2020-07-06 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 07:38

6. 2020 r.

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 30 CZERW...

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2019 rok Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świedziebnia Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świ...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 07:41

7. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszk...

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 08:59

8. Fundusz alimentacyjny

fundusz alimentacyjny

Informacje ogólne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 1. obywatelom polskim; 2. cudzoziemcom: · jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, · przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie z...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 13:23

9. Świadczenie rodzicielskie

świadczenie rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypa...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 13:10

10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. 2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł Przepisy art. 5 ust. 4–4b, 7–9 i 11 stosuje się odpowiednio. 3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w termin...

Utworzony: 2019-03-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 13:09

11. specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 2018 r. poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym ...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 13:06

12. świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o zn...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 13:01

13. Zasiłek pielegnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 1) niepełnosprawnemu dziecku; 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3) osobie, która ukończyła 75 lat. 4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16....

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 12:58

14. Zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko: 1) 18. roku życia lub 2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. ...

Utworzony: 2019-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 12:55

15. Świadczenie Dobry Start 300+

informacja 300+

DOBRY START „300+” Wnioski o wypłatę świadczenia DOBRY START przyjmowane będą: - od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, - od 1 sierpnia 2020 r. w przypadku wniosków w formie papierowej. Wnioski będzie można składać w pokoju nr 15 (I piętro Świadczenia rodzinne). Druki wniosków będą do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15, bądź w załączniku poniżej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata ...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 12:44

16. Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Pobierz: Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Świedziebnia raportu o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok Pobierz: Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkaniec Gminy Świedziebnia, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie do Przewodniczącego Rad...

Utworzony: 2020-06-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 07:59

17. 2020 rok

XV Sesja Rady Gminy Świedziebnia w dniu 30 czerwca 2020 r.

Pobierz: Zawiadomienie

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 07:51

18. Świadczenia dla rodziny

Obsługa klienta w Wydziale Koordynacji Świadczeń Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojew...

Dotyczy obsługi klienta Wydziału Koordynacji Świadczeń (KPUW w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu) W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz pracowników ich obsługujących, podjęta została decyzja o zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów z zakresu koordynacji świadczeń (świadczenie wychowawcze 500 plus, świadczenia rodzinne) w Punkcie Obsługi Klie...

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-06-19 09:53

19. Konkursy ofert - 2020 rok

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W ...

Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2020 Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2020 Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie Załącznik nr 2 Wzór oferty Załącznik nr 3 Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego Załącznik nr 4 Wzór umowy Załącznik nr 5 Wzór sprawozdania

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-06-18 12:08

20. Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Powszechny Spis Rolny 2020 r.

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R. Pobierz: Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Pobierz: Załącznik Nr 1 - Zgłoszenie kandydatury Pobierz: Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności Pobierz: Klauzula informacyjna

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 11:16