artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2015 ROKU

Zarządzenie  Nr 4/2015

Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 13 marca 2015r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2015. 

 

 

  Na podstawie art. 27 ust. 1  ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715), oraz uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świedziebnia (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 94 poz. 732 i Nr 109 poz. 895) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1. 1.  Ogłaszam  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie   rozwoju sportu  w 2015 roku.

2.  Treść ogłoszenia  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Termin składania ofert upływa z dniem 3 kwietnia 2015 r.

 

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świedziebnia.

 

§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2, wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania – załącznik nr 3, wzór umowy – załącznik nr 4, wzór sprawozdania –załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

  Wójt

(-) Szymon  Zalewski

 

Pobierz:    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Pobierz:    Wzór ofery
Pobierz:    Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego
Pobierz:    Wzór umowy
Pobierz:    Wzór sprawozdania
Pobierz:   Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznch w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku.