główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIEDZIEBNI

Pobierz:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

artykuł nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 080942C ŚWIEDZIEBNIA-GRANATY

artykuł nr 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIEDZIEBNI

Załączniki:
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.01.2021 r. 85 KB
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.01.2021 r. 67 KB
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 67 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 201 KB
SIWZ po zmianach z dnia 29.01.2021 r. 284 KB
Opis wyposażenia - rozwiązania równoważne 155 KB
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 29.01.2021 r. 118 KB
SIWZ po zmianach z dnia 22.01.2021 r. 304 KB
Zmiana SIWZ z dnia 22.01.2021 r. 86 KB
SIWZ po zmianach z dnia 18.01.2021 r. 305 KB
Zmiana SIWZ 88 KB
SIWZ po zmianach z dnia 11.01.2021 r. 304 KB
Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 94 KB
SIWZ 304 KB
Załącznik Nr 1- Wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 49 KB
Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia 52 KB
Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP 24 KB
Załącznik Nr 4 - Wzór formularza ofertowego 55 KB
Załącznik Nr 5 - wzór umowy po zmianach z dnia 11.01.2021 r. 223 KB
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 223 KB
Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu robót budowlanych 49 KB
Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów 35 KB
Załącznik Nr 8 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 49 KB
Projekt zagospodarowania terenu wraz z wyposażeniem 482 KB
Załącznik Nr 1 do Projektu zagospodarowania terenu wraz z wyposażeniem MB
Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z wyposażeniem MB
Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z wyposażeniem MB
Rys. nr 3 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z wyposażeniem 600 KB
Rys. nr 4 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z wyposażeniem 384 KB
Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna - cz.1 238 KB
Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna - cz.2 559 KB
Rys. nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna 636 KB
Rys. nr 2 - Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna 528 KB
Rys. nr 3 - Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna 670 KB
Rys. nr 4 - Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna 268 KB
Rys. nr 5 - Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna 394 KB
Rys. nr 6 - Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna 193 KB
Rys. nr 7 - Projekt architektoniczno-budowlany - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna 203 KB
Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna - cz.1 238 KB
Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna - cz.2 61 KB
Rys. nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna 313 KB
Rys. nr 2 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna 240 KB
Rys. nr 3 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna 413 KB
Rys. nr 4 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna 420 KB
Rys. nr 5 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna 228 KB
Rys. nr 6 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna 235 KB
Rys. nr 7 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe - Branża architektoniczna 225 KB
Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna - cz. 1 238 KB
Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna - cz. 2 40 KB
Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna - cz. 3 20 KB
Załączniki - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 608 KB
Rys. nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 216 KB
Rys. nr 2 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 220 KB
Rys. nr 3 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 224 KB
Rys. nr 4 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 242 KB
Rys. nr 5 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 226 KB
Rys. nr 6 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 241 KB
Rys. nr 7 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 518 KB
Rys. nr 8 - Projekt architektoniczno-budowlany - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod inne obiekty - Branża konstrukcyjna 508 KB
Projekt architektoniczno-budowlany - Przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe - Branża sanitarna 324 KB
Rys. nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany - Przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe - Branża sanitarna 258 KB
Projekt budowlany - Branża elektryczna MB
Rys. nr 1 - Projekt budowlany - Branża elektryczna 318 KB
Rys. nr 2 - Projekt budowlany - Branża elektryczna 408 KB
Rys. nr 3 - Projekt budowlany - Branża elektryczna 118 KB
Rys. nr 4 - Projekt budowlany - Branża elektryczna 131 KB
Rys. nr 5 - Projekt budowlany - Branża elektryczna 158 KB
Rys. nr 6 - Projekt budowlany - Branża elektryczna 123 KB
Rys. nr 7 - Projekt budowlany - Branża elektryczna 209 KB
Rys. nr 8 - Projekt budowlany - Branża elektryczna 215 KB
Specyfikacja techniczna - Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem PSZOK - Branża architektoniczna MB
Specyfikacja techniczna - Branża architektoniczno-konstrukcyjna 786 KB
Specyfikacja techniczna - Branża sanitarna 844 KB
Specyfikacja techniczna - Branża elektryczna cz. 1 13 MB
Specyfikacja techniczna - Branża elektryczna cz. 2 12 MB
Specyfikacja techniczna - Branża elektryczna cz. 3 MB
Specyfikacja techniczna - Branża elektryczna cz. 4 MB
Przedmiar robót - Altana edukacyjna - Branża architektoniczna MB
Przedmiar robót - Branża elektryczna MB
Przedmiar robót - Przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe - Branża sanitarna MB
Przedmiar robót - Wiata na odpady wielkogabarytowe i fundamenty pod kontenery - Branża architektoniczna i konstrukcyjna MB
Przedmiar robót - Zagospodarowanie terenu i wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów - Branża architektoniczna MB
artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 080942C ŚWIEDZIEBNIA-GRANATY

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2021 R.