główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestry prowadzone przez Urząd Gminy Świedziebnia

Rodzaj rejestru Rejestr prowadzi
Rejestr skarg i wniosków Sekretarz Gminy
Zbiór Dzienników Ustaw Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Zbiór Monitorów Polski Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Zbiór Dzienników Urzędowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowisko obsługi Rady Gminy
Rejestr Uchwał Rady Gminy Stanowisko obsługi Rady Gminy
Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Stanowisko obsługi Rady Gminy
Zbiór prawa miejscowego Rady Gminy Sekretarz Gminy
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Sekretarz Gminy
Rejestr wyborców Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Rejestr mieszkańców Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Rejestr wydanych dowodów osobistych Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Ewidencja podmiotów gospodarczych Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Rejestr delegacji Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Rejestr zaświadczeń o dochodzie z gospodarstwa rolnego Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Rejestr decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Rejestr decyzji wymiarowych, przypisów i odpisów podatku od środków transportowych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości Stanowisko ds. poboru podatków i opłat
Rejestr weksli potwierdzonych Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Ewidencja zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Rejestr tytułów wykonawczych Stanowisko ds. poboru podatków i opłat
Rejestr druków ścisłego zarachowania Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej
Rejestr zamówień publicznych Stanowisko ds. zamówień publicznych
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej
Ewidencja gruntów gminnych Stanowisko ds. gospodarki komunalnej , lokalowej i dróg gminnych
Rejestr
- gruntów zrekultywowanych przy udziale środków FOGR,
- dróg zmodernizowanych przy udziale środków FOGR
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej , lokalowej i dróg gminnych
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Świedziebnia Stanowisko ds. społecznych

W/w rejestry są udostępniane w godzinach pracy Urzędu na poszczególnych stanowiskach.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Świedziebnia:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    a) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    b) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.