artykuł nr 1

Rejestry prowadzone przez Urząd Gminy Świedziebnia

Rodzaj rejestruRejestr prowadzi
Rejestr skarg i wnioskówSekretarz Gminy
Zbiór Dzienników UstawStanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Zbiór Monitorów PolskiStanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Zbiór Dzienników Urzędowych Województwa Kujawsko-PomorskiegoStanowisko obsługi Rady Gminy
Rejestr Uchwał Rady GminyStanowisko obsługi Rady Gminy
Rejestr interpelacji i zapytań RadnychStanowisko obsługi Rady Gminy
Zbiór prawa miejscowego Rady GminySekretarz Gminy
Rejestr Zarządzeń Wójta GminySekretarz Gminy
Rejestr wyborcówStanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Rejestr mieszkańcówStanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Rejestr wydanych dowodów osobistychStanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Ewidencja podmiotów gospodarczychStanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychStanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Rejestr delegacjiStanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Rejestr zaświadczeń o dochodzie z gospodarstwa rolnegoStanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Rejestr decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnegoStanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnegoStanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Rejestr decyzji wymiarowych, przypisów i odpisów podatku od środków transportowychStanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległościStanowisko ds. poboru podatków i opłat
Rejestr weksli potwierdzonychStanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
Ewidencja zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowychStanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Rejestr tytułów wykonawczychStanowisko ds. poboru podatków i opłat
Rejestr druków ścisłego zarachowaniaStanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej
Rejestr zamówień publicznychStanowisko ds. zamówień publicznych
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuStanowisko ds. rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej
Ewidencja gruntów gminnychStanowisko ds. gospodarki komunalnej , lokalowej i dróg gminnych
Rejestr
- gruntów zrekultywowanych przy udziale środków FOGR,
- dróg zmodernizowanych przy udziale środków FOGR
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej , lokalowej i dróg gminnych
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina ŚwiedziebniaStanowisko ds. społecznych

W/w rejestry są udostępniane w godzinach pracy Urzędu na poszczególnych stanowiskach.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Świedziebnia:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    a) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    b) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.