główna zawartość
artykuł nr 1

Oferta pomocy lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia

artykuł nr 2

Czyste Powietrze

artykuł nr 3

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

Tel. (56) 4938460

Fax. (56) 4938429

 

KRYTERIUM  DOCHODOWE

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,

- dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni udziela pomocy m.in. w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego, specjalnego zasiłku celowego, dożywiania dzieci.

Ponadto udziela pomocy w formie paczek żywnościowych z programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zainteresowane w/w programem prosimy o składanie wniosków w miesiącu październiku 2019r.

 

 

 Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również do-chód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

 

DRUKI WNIOSKÓW, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ

- wniosek o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,

- oświadczenie o stanie majątkowym,

- oświadczenie.

 

 

 Dodatkowo w zależności od sytuacji rodzinnej należy dostarczyć:

- zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- orzeczenia o niepełnosprawności,

- decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej,

- polecenia wypłaty z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymanego stypendium stażowego/zasiłku dla bezrobotnych,

- nakazy płatnicze na podatek rolny,

- nakazy płatnicze na składkę KRUS,

- decyzje o wysokości pobieranej renty lub emerytury,

- odcinek o wysokości pobranej renty lub emerytury,

- odcinek o wysokości otrzymanych alimentów,

- odcinek o wysokości płaconych alimentów,

- odcinek o wysokości pobranego zasiłku chorobowego,

- dokumenty o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, w tym szkoły ponadgimnazjalnej, dla dorosłych, wyższej,

- zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń netto z praktyki,

- zaświadczenia o niekorzystaniu z świadczeń z pomocy społecznej w innych ośrodkach Pomocy Społecznej.