artykuł nr 1

"Bransoletki życia"

"Bransoletki życia” trafią do seniorów z terenu Gminy Świedziebnia – trwa rekrutacja !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że od dnia 01.06.2021r. do 30.06.2021 r. prowadzi rekrutację do Projektu ,,Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób potrzebujących wsparcie w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców naszej Gminy do usługi teleopieka przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii.

„Bransoletki życia” są to mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy. Obsługa jest bardzo prosta, a poczucie bezpieczeństwa jakie daje, bezcenne.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. W Projekcie mogą uczestniczyć:

1) osoby zamieszkujące na terenie gminy Świedziebnia powyżej 60 roku życia;

2) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

3) osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

2. Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

1) których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;

2) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

3) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

4) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

5) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

6) pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;

7) będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);

8) prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

2. Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach usługi teleopieki jest:

1) Odpowiedni zasięg GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu;

2) Brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z w/w usługi;

3) Pozytywna ocena możliwości i zdolności technicznych Uczestnika Projektu.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni w biurze nr 11 w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie partycypują w kosztach z tytułu świadczenia usługi teleopieki w części za oprogramowanie, karty SIM, urządzenia do teleopieki, w wysokości 35,00 zł brutto miesięcznie natomiast uczestnicy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia.

Kontakt:
tel. 56 49 384 60
tel. 531 837 366

artykuł nr 2

Oferta pomocy lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia

artykuł nr 3

Czyste Powietrze

artykuł nr 4

Kryteria dochodowe

KONTAKT
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

Tel. (56) 4938460

Fax. (56) 4938429

 

KRYTERIUM  DOCHODOWE
 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,

- dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni udziela pomocy m.in. w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego, specjalnego zasiłku celowego, dożywiania dzieci.

Ponadto udziela pomocy w formie paczek żywnościowych z programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zainteresowane w/w programem prosimy o składanie wniosków w miesiącu październiku 2019r.

 

 

 Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również do-chód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
 

 

DRUKI WNIOSKÓW, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ

- wniosek o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,

- oświadczenie o stanie majątkowym,

- oświadczenie.

 

 

 Dodatkowo w zależności od sytuacji rodzinnej należy dostarczyć:

- zaświadczenia o wynagrodzeniu zawierające kwotę netto i brutto oraz odliczenie wszystkich składek i podatku za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- orzeczenia o niepełnosprawności,

- decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej,

- polecenia wypłaty z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymanego stypendium stażowego/zasiłku dla bezrobotnych,

- nakazy płatnicze na podatek rolny,

- nakazy płatnicze na składkę KRUS,

- decyzje o wysokości pobieranej renty lub emerytury,

- odcinek o wysokości pobranej renty lub emerytury,

- odcinek o wysokości otrzymanych alimentów,

- odcinek o wysokości płaconych alimentów,

- odcinek o wysokości pobranego zasiłku chorobowego,

- dokumenty o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, w tym szkoły ponadgimnazjalnej, dla dorosłych, wyższej,

- zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń netto z praktyki,

- zaświadczenia o niekorzystaniu z świadczeń z pomocy społecznej w innych ośrodkach Pomocy Społecznej.