artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte, Gmina Świedziebnia (budowa bystrotoku kamiennego służącego do stabilizacji poziomu lustra wody)."