artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni w sezonie grzewczym 2013/2014