artykuł nr 1

Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2022 r.

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf0276f2-2411-47e2-97a4-36986d3b2981

artykuł nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

artykuł nr 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Grzęby - Tereszewko - nr sprawy ZP.271.1.2021

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2b5b6420-7909-497b-82c6-1c7504397266

artykuł nr 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie Gminy Świedziebnia w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r. - nr sprawy ZP.331.1.GZEAS.2021

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e7d2113-ce30-400f-b105-0cdbf9adaa4c

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIEDZIEBNI

Pobierz:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty