artykuł nr 11

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.03.2019R.-31.12.2019R. (10 M-CY)

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.03.2019r.-31.12.2019r. (10 m-cy).
artykuł nr 12

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni

artykuł nr 13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.03.2019R.-31.12.2019R. (10 M-CY)

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełenieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz: Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonacy o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz: Załącznik Nr 4 Wzór formularza ofertowego
Pobierz: Załącznik Nr 5 Wzór umowy
Pobierz: Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

 

 

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

 

artykuł nr 14

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA

 

artykuł nr 15

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 R. - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEDZIEBNI

Pobierz: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni