artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W ROKU 2020

Pobierz:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

artykuł nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2020 R.

Pobierz:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

artykuł nr 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2020 R.

Pobierz:Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz:SIWZ
Pobierz:Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz:Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Pobierz:Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz:Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
Pobierz:Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
Pobierz:Załącznik Nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału
Pobierz:Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenia dodatkowe wykonawcy
Pobierz:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Pobierz:Informacja z otwarcia ofert

 

artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W ROKU 2020

Pobierz:Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz:SIWZ
Pobierz:Zmiana treści SIWZ
Pobierz:Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz:Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz:Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonacy o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz:Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego
Pobierz:Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego aktualny (27.11.2019 r.)
Pobierz:Załącznik nr 5 Wzór umowy
Pobierz:Załącznik nr 5 Wzór umowy aktualny (27.11.2019 r.)
Pobierz:Załącznik nr 6 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

 

Pobierz:Informacja z otwarcia ofert

 

artykuł nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa - modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia"