artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2019 R.

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2019 r.
artykuł nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 080909C I NR 080941C Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI ZASADKI GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych Nr 080909C i Nr 080941C z towarzyszącą infrastrukturą drogową w miejscowości Zasadki gm. Świedziebnia
artykuł nr 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2019 R.

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Pobierz: Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
Pobierz: Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
Pobierz: Załącznik Nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału
Pobierz: Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenia dodatkowe wykonawcy
Pobierz: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

 

artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH NR 080909C I NR 080941C Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W MIEJSCOWOŚCI ZASADKI GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Pobierz: Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz: Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz: Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego
Pobierz: Załącznik nr 5 Wzór umowy
Pobierz: Załącznik nr 6 Wzór wykazu robot budowlanych
Pobierz: Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów
Pobierz: Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
  Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Pobierz:

Projekt budowlany 1

Projekt budowlany 2

Projekt budowlany 3

Przedmiar robót 1

Przedmiar robót 2

Przedmiar robót 3

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Bud. 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Bud. 2

Projekt stałej organizacji ruchu1

Projekt stałej organizacji ruchu2

 

 

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

 

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZASADKI, POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE 94/1, OBRĘB ZASADKI GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasadki, położonej na działce 94/1, obręb Zasadki, gm. Świedziebnia