artykuł nr 1

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świedziebnia

Pobierz: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
artykuł nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2018 R.

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2018 r.
artykuł nr 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ OBIEKTU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - STACJI STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCEJ WODĘ W SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZDUNY Z BUDOWĄ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę obiektu infrastruktury technicznej - stacji stabilizująco-uzupełniającej wodę w sieci wodociągowej w miejscowości Zduny z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Świedziebnia
artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2018 R.

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Pobierz: Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
Pobierz: Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
Pobierz: Załącznik Nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału
Pobierz: Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenia dodatkowe wykonawcy
Pobierz: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

 

artykuł nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r.'