artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko, gmina Świedziebnia.

Pobierz: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko, gmina Świedziebnia.
Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz: Załączniki do SIWZ
Pobierz: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Pobierz: Kosztorys nakładczy - branża sanitarna (przedmiar robót)
Pobierz: Kosztorys nakładczy - branża budowlana (przedmiar robót)
Pobierz: Kosztorys nakładczy - branża elektryczna (przedmiar robót)
Pobierz: Wyjaśnienie SIWZ