artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS NA UPOWASZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2009 ROKU

Zarządzenie Nr 2/2009
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Dz 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm., oraz na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póżn. zm.).

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku organizowanego przez:
1) organizacje pozarządowe, 
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związku wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz  jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 9 marca 2009 r.

§ 3

Informacje o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
3) w lokalnej prasie


§ 4

Wzór oferty realizacji zadania stanowi załącznik nr 2, wzór umowy załącznik nr 3, sprawozdania załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy Świedziebnia
/-/ Szymon Zalewski
ZAŁĄCZNIKI:

Pobierz:    Ogłoszenie o rozpisaniu konkursu ofert
Pobierz:    Oferta wraz z załącznikami

 

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy na zadanie pn. wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009Świedziebnia, 2009 -03 – 12Zawiadomienie o zawarciu umowyUrząd Gminy Świedziebnia informuje, że w dniu 09 marca 2009 roku w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na podstawie zarządzenia nr 2/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zawartą umowę Nr 1/2009 w dniu 12 marca 2009 roku z Ludowym Zespołem Sportowym Świedziebnia dotyczącą wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku. 

Oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w załącznikach w/w zarządzenia .


Wójt

  /-/ Szymon Zalewski