artykuł nr 1

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP Gminy Świedziebnia

Urząd Gminy Świedziebnia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Świedziebnia www.bip.swiedziebnia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2008
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików (np. pdf lub MS Word) nie jest dostępnych cyfrowo;

-  Pliki sporządzane „odręcznie” np. oświadczenia majątkowe, dokumenty przetargowe itp.

-  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

-  Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 - Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 23-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Smoleński, gmina@swiedziebnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 493 84 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy w Świedziebni prowadzi 1 wejście od ulicy, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Pomieszczenia dla interesantów dostępne są z holu głównego i znajdują się na parterze i piętrze budynku.

W budynku nie ma windy, na piętro budynku prowadzą schody. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne), w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma pętli indukcyjnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem można parkować, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.