artykuł nr 1

"Za życiem"

Jednorazowe świadczenie

w wysokości 4000 zł – informacje ogólne


Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje osobom, którym urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu, a   nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy

Jednorazowe świadczenie 4000 zł przysługuje dla:

  • rodzica dziecka,
  • opiekuna prawnego dziecka,
  • opiekuna faktycznego dziecka.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Wniosek składa jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli prawo do świadczenia mają JEDNOCZEŚNIE rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jeśli twoje dziecko urodziło się w 2016 roku, także możesz dostać świadczenie – wystarczy, że złożysz wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

  • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
  • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

 

 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu),

[Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia. Wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii]

  • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.