artykuł nr 1

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2010 - 2013

 

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Tytuł projektu: „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego