artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Pobierz:

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 24 maja 2021 r. w  sprawie  przekazania  Radzie  Gminy  Świedziebnia  raportu  o  stanie  Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Pobierz:Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkaniec Gminy Świedziebnia, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Informacja o terminie sesji, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie gminy zostanie opublikowana w zakładce Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz Zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie Gminy Świedziebnia za 2020 rok