artykuł nr 1

Urząd Gminy Świedziebnia

Urząd Gminy Świedziebnia

Nazwa gminy: Gmina Świedziebnia
Rodzaj gminy: Gmina wiejska
Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
Kod: 87-335
Adres: Świedziebnia 92A
Tel.:  56 49 384 60, 56 49 384 70, 56 49 384 79
Fax:  56 49 384 29
E-mail: gmina@swiedziebnia.pl
Adres ePUAP: /73lyjx7r4t/SkrytkaESP

WójtKamil Durszlewicz
tel.: 56 49 384 60
Sekretarz GminyEwa Szymańska
tel.: 56 49 476 11
Skarbnik GminyMałgorzata Schuetz
tel.: 56 49 384 60 wewn. 22
Godziny pracy Urzęduponiedziałki - 7.30 - 15.20
wtorki - 7.30 - 16.00
środy - 7.30 - 15.20
czwartki - 7.30 - 15.20
piątki - 7.30 - 15.20
Nr rachunku bankowego

18 9484 1150 1200 0172 2012 0004
Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Świedziebnia

Nr rachunku bankowego
dla opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

96 9484 1150 2212 1200 0172 0020
Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Świedziebnia

Funkcję
Inspektora Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy Świedziebnia pełni:

Katarzyna Henzler
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Koordynator do spraw dostępności

Ewa Szymańska
adres e-mail: e.szymanska@swiedziebnia.pl

tel. 56 49 476 11


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej rozporządzenie, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świedziebnia, adres kontaktowy: Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych: Katarzynę Henzler, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 Rozporządzenia w celu:
- wykonania umów zawartych z kontrahentami Gminy Świedziebnia,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- ochrony Pani/Pana żywotnych interesów,
- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi,
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą  Świedziebnia przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Świedziebnia.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
- prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 rozporządzenia,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 rozporządzenia,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 rozporządzenia,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 rozporządzenia.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Świedziebnia, przy czym podanie danych jest:
- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

 

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Świedziebnia

Klauzula informacyjna w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego