główna zawartość
artykuł nr 1

informacja dla osób posiadających gospodarstwo rolne

INFORMACJA

 

 

 

 Działając na podstawie art. 36§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096  ze zm. ) oraz art. 9 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.  670 ze zm.  ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni uprzejmie zawiadamia , iż sprawa wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  dla osób uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego w 2018 r. na okres świadczeniowy od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. , z przyczyn niezależnych od organu, zostanie rozpatrzona niezwłocznie po ogłoszeniu wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2018 r. w drodze Obwieszczenia Prezesa GUS.

Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni nie ma podstaw prawnych do wydawania decyzji w terminie wcześniejszym.