główna zawartość
artykuł nr 1

"Bransoletki życia"

"Bransoletki życia” trafią do seniorów z terenu Gminy Świedziebnia – trwa rekrutacja !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że od dnia 01.06.2021r. do 30.06.2021 r. prowadzi rekrutację do Projektu ,,Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób potrzebujących wsparcie w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców naszej Gminy do usługi teleopieka przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii.

„Bransoletki życia” są to mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy. Obsługa jest bardzo prosta, a poczucie bezpieczeństwa jakie daje, bezcenne.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. W Projekcie mogą uczestniczyć:

1) osoby zamieszkujące na terenie gminy Świedziebnia powyżej 60 roku życia;

2) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

3) osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

2. Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

1) których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;

2) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

3) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

4) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

5) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

6) pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;

7) będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);

8) prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

2. Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach usługi teleopieki jest:

1) Odpowiedni zasięg GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu;

2) Brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z w/w usługi;

3) Pozytywna ocena możliwości i zdolności technicznych Uczestnika Projektu.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni w biurze nr 11 w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie partycypują w kosztach z tytułu świadczenia usługi teleopieki w części za oprogramowanie, karty SIM, urządzenia do teleopieki, w wysokości 35,00 zł brutto miesięcznie natomiast uczestnicy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach Projektu formach wsparcia.

Kontakt:
tel. 56 49 384 60
tel. 531 837 366