główna zawartość
artykuł nr 1

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 GRUDNIA 2021 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy 

Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021-2034

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na
2022 rok

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świedziebnia na lata 2022 – 2031

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2022 – 2024

artykuł nr 2

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXIV SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 2 GRUDNIA 2021 r.

Wycofanie z porządku obrad punktu 14 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Świedziebnia

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy 

Głosowanie w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2021 rok

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2021-2034

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Głosowanie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świedziebnia

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnymi

artykuł nr 3

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXIII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

artykuł nr 4

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXII SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 20 WRZEŚNIA 2021 r.

artykuł nr 5

IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH NA XXI SESJI RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA W DNIU 14 LIPCA 2021 r.