główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XVI W DNIU 28 WRZEŚNIA 2020 R.

Pobierz: Uchwała Nr XVI/84/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok
Pobierz:Uchwała Nr XVI/85/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029
Pobierz:Uchwała Nr XVI/86/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świedziebnia na rok szkolny 2020/2021
Pobierz: Uchwała Nr XVI/87/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
Pobierz:Uchwała Nr XVI/88/2020 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

Pobierz:

Uchwała Nr XVI/89/2020 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
Pobierz: Uchwała Nr XVI/90/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Świedziebnia

 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XV W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

Pobierz: Uchwała Nr XV/76/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum zaufania
Pobierz: Uchwała Nr XV/77/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2019 rok
Pobierz: Uchwała Nr XV/78/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr XV/79/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok
Pobierz: Uchwała Nr XV/80/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Pobierz:Uchwała Nr XV/81/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Pobierz:Uchwała Nr XV/82/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr XV/83/2020 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIV W DNIU 27 MARCA 2020 R.

Pobierz:Uchwała Nr XIV/69/2020 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XIII/65/2019  Rady  Gminy Świedziebnia  z dnia  20 grudnia  2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok
Pobierz:Uchwała Nr XIV/70/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029
Pobierz: Uchwała Nr XIV/71/2020 w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz sołecki

Pobierz:

Uchwała Nr XIV/72/2020 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Chlebowo
Pobierz: Uchwała Nr XIV/73/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świedziebnia w 2020 roku
Pobierz:Uchwała Nr XIV/74/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Świedziebnia na lata 2020-2023
Pobierz: Uchwała Nr XIV/75/2020 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Załączniki:
Załącznik 13 MB