główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Szanowni Mieszkańcy,

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Wójt Gminy Świedziebnia zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Świedziebnia w dniu 30 czerwca 2020 r. uchwały Nr XV/80/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3535).

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia
1 sierpnia 2020 r.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

Metoda zbierania odpadów

Stawka za osobę na miesiąc

Stawka za osobę za kwartał

Selektywnie

15,00

45,00

Nieselektywnie

30,00

90,00

 

Zawiadomienia o zmianie stawki zostaną przekazane Państwu do dnia 31 sierpnia br.

Uchwałą Nr XV/81/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Świedziebnia ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł od stawki podstawowej obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Właściciel nieruchomości, który nie kompostuje bioodpadów nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 września 2020 r, aby zwolnienie było liczone od miesiąca sierpnia. Deklaracje, uwzględniające kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku, można składać elektronicznie na platformie ePUAP, korespondencyjnie w formie papierowej lub osobiście w Urzędzie Gminy Świedziebnia.

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu  i sposobu płatności, tj. do 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia za dany kwartał u inkasentów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świedziebnia dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9484 1150 2212 1200 0172 0020.

 

Ważne!

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych (np. zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych segregowane/niesegregowane), należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana bądź 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W związku ze śmiercią mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Zachęcamy do sprawdzania salda konta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia nadpłaty lub zaległości będą prowadzone czynności wyjaśniające.

Informację można uzyskać w godzinach pracy urzędu, pokój nr 9.

 

Wójt

(-) Szymon Zalewski

artykuł nr 2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych II półrocze 2020 r.

artykuł nr 3

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I kwartał 2020 r.