artykuł nr 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W ROKU 2020

Pobierz:Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz:SIWZ
Pobierz:Zmiana treści SIWZ
Pobierz:Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz:Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz:Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonacy o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz:Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego
Pobierz:Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego aktualny (27.11.2019 r.)
Pobierz:Załącznik nr 5 Wzór umowy
Pobierz:Załącznik nr 5 Wzór umowy aktualny (27.11.2019 r.)
Pobierz:Załącznik nr 6 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

 

Pobierz:Informacja z otwarcia ofert