artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY 4 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA"