artykuł nr 1

Budowa budynku inwentarskiego kurnika do hodowli kurcząt brojlerów w miejscowości Zasady Nowe,obręb Zasady Nowe gm. Świedziebnia na działce nr 156/1.

Pobierz:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego kurnika do hodowli kurcząt brojlerów w miejscowości Zasady Nowe,obręb  Zasady Nowe  gm. Świedziebnia na działce nr 156/1.

Pobierz:

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pobierz: Obwieszczenie o udostępnieniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Pobierz: Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach