artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2017 R.

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG RESTAURACYJNYCH - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2017 R.

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert
artykuł nr 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.
artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA W OKRESIE 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pobierz: Załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pobierz: Załącznik Nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy
Pobierz: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz: Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału

 

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

 

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W DRODZE PRZETARGU Z WOLNEJ RĘKI NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I ETAP - PRZEBUDOWA PARTERU I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM