artykuł nr 11

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ PN. "MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA: DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 1,200 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY ORAZ DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 1,300 KM W MIEJSCOWOŚCI DZIERZNO

artykuł nr 12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia wraz z odwozem w roku szkolnym 2015/2016".

artykuł nr 13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA: DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 1,200 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY ORAZ DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 1,300 KM W MIEJSCOWOŚCI DZIERZNO

Pobierz:     Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załączniki nr 1-6, 8-9 do SIWZ
Pobierz: Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar - Droga Grzęby
Pobierz: Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar - Droga Dzierzno

 

Świedziebnia, 09.07.2015r.

ZP.271.2.2015

 

  Wykonawcy ubiegający się

 

                                                                                            o udzielenie zamówienia

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

 

Dotyczy postępowania: „Modernizacja dróg gminnych w gm. Świedziebnia: drogi gminnej o długości 1,200 km w miejscowości Grzęby oraz drogi gminnej o długości 1,300 km w miejscowości Dzierzno”

 

Gmina Świedziebnia  działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale  XIV OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT  w ppkt 2.2.

W wyniku modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.

 

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ

XIV OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

2.2 Gwarancja - 10%

Lp.

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji

Liczba przyznanych punktów: max. 10 pkt, co stanowi 10% ogólnej oceny

1.

60 miesięcy

1 pkt

2.

61-78 miesięcy

5 pkt

3.

79-96 miesięcy

10 pkt

  

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania z Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, proponowany okres gwarancji. W przypadku nie wskazania okresu gwarancji w ofercie, zostanie ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZMODYFIKOWA TREŚĆ

Lp.

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji

Liczba przyznanych punktów: max. 10 pkt, co stanowi 10% ogólnej oceny

1.

36 miesięcy

1 pkt

2.

48 miesięcy

5 pkt

3.

60 miesięcy

10 pkt

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania z Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, proponowany okres gwarancji. W przypadku nie wskazania okresu gwarancji w ofercie, zostanie ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji wyłącznie wskazany przez Zamawiającego tj. 36 m-cy lub 48 m-cy lub 60 m-cy. Podanie innego terminu gwarancji  niż wskazane przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

  Wójt

Szymon Zalewski

 

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na usługę 'Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia wraz z odwozem w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018'Zmiana ogłoszenia:'Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Świedziebnia wraz z odwozem w roku szkolnym 2015/2016'

artykuł nr 15

INFORMACJA O ZAWARCIU U UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "MODERNIZACJĘ 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY 4 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA"

Pobierz: Informacja o zawarciu umowy na część 1, część 2, część 3, część 4 i część 5