artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Ogłoszenie o zawarciu umowy
artykuł nr 7

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY ŚWIEDZIEBNIA

artykuł nr 8

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY ŚIEDZIEBNIA

Pobierz: Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: SIWZ
Pobierz: Załączniki od nr 1-3 do SIWZ
Pobierz: Załacznik nr 4 do SIWZ

 


WYJAŚNIENIE 1

Świedziebnia, 04 – 09 – 2015r.

 

 

 

 

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

 

 

 

dotyczy:   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Świedziebnia  (Numer ogłoszenia: 226342 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015)

 

 

Gmina Świedziebnia uprzejmie informuje, że w dniu 04.09.2015r. jeden z Wykonawców zwrócił się z zapytaniami  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Świedziebnia.

 

 

 

Działając na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytanie oraz udziela następujących wyjaśnień:

 

1.   Czy Gmina zarządza wysypiskiem. Jeżeli nie to czy w najbliższym czasie Gmina będzie zarządzać wysypiskiem?

 

Gmina Świedziebnia nie zarządza, ani nie zamierza zarządzać wysypiskiem.

 

2.   Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane w okresie zamówienia.

 

Gmina Świedziebnia posiada 25 km dróg o nawierzchni bitumicznej, 6,8 km dróg o nawierzchni tłuczniowej oraz 63,9 km dróg wzmocnionych żwirem lub/i żużlem. Ostatnie remonty były wykonywane w okresie VIII – IX 2015r. W okresie zamówienia przewiduje się remonty dróg w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.

 

  Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów:

  Zamawiający jest  obowiązany do:

a. niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,

b.   prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

c. stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

 

  Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody na włączenie do SIWZ powyższych zapisów.

 

4.   Czy do zadań gminy należy:

a. zaopatrzenie mieszkańców w wodę?

 

   Tak

 

b.   dowóz dzieci do szkoły?

 

Tak

 

5.   W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony,  liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia  poniższe warunki:

1)   posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych
i autobusów,

2)   posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu,

3)   jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu
z pomieszczenia dozoru,

4)   posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się
w pomieszczeniu dozoru),

5)   posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd
z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking.

 

  Gmina Świedziebnia nie prowadzi parkingu.

 

 

 

 6.   Czy Gmina posiada mosty, które będą podlegały ubezpieczeniu? Jeżeli tak, proszę o podanie liczby mostów, jaki jest ich stan, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane w okresie zamówienia. 

 

Gmina Świedziebnia nie posiada mostów.

 

 

  7. Proszę o podanie liczby pracowników Gminy.

 

Liczba pracowników w Urzędzie Gminy została określona w załączniku nr 4 do SIWZ w pierwszej zakładce tj. informacje ogólne.

 

8.   Z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w pozycji  „l zakresu ubezpieczenia obejmującego w szczególności” proszę o wyłączenie zapisu: szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu.

 

  Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu ze SIWZ.

 

9. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.09.2015.

 

  Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 

    Wójt

                                                                                            /-/  Szymon Zalewski

 


 WYJAŚNIENIE 2

 

Świedziebnia, 04 – 09 – 2015r.

  

 

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

 

 dotyczy:   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Świedziebnia  (Numer ogłoszenia: 226342 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015)

 

 

Gmina Świedziebnia uprzejmie informuje, że w dniu 04.09.2015r. jeden z Wykonawców zwrócił się z zapytaniami  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Świedziebnia.

 

 

Działając na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytanie oraz udziela następujących wyjaśnień: 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 

 

  1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.09.2015 r.

 

  Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 

  1. Proszę o informację na czym polega specjalność pojazdu Volkswagen Transporter o nr rej. CBR53S3.

  

  Jest to pojazd specjalny pożarniczy.

 

 

  1. Prosimy o podanie liczby miejsc w pojazdach o nr rej. CBRX372, CBR48R4, CBR67K8, CBR53S3.

 

CBRX372 – 6 miejsc

 

CBR48R4 – 6 miejsc

CBR67K8 – 1 miejsce

  CBR53S3 – 3 miejsca

 

  1. Proszę o informację czy suma ubezpieczenia pojazdu MAN TGM o nr rej. CBR01SP obejmuje również wartość wyposażenia dodatkowego w tym specjalistycznego. Jeżeli tak proszę o podanie jego wartości.

 

Suma ubezpieczenia pojazdu MAN TGM o nr rej. CBR01SP obejmuje częściowo wyposażenie dodatkowe, w tym specjalistyczne, jednakże nie jesteśmy w stanie określić jego wartości, gdyż nie posiadamy szczegółowej specyfikacji  zakupionego samochodu.

 

 

  1. Proszę o informację czy podana wartość pojazdów została zaktualizowana na nowy okres ubezpieczeniowych, czy też jest to wartość z obowiązujących polis.

 

  Wartość pojazdów została zaktualizowana na nowy okres ubezpieczenia. Tam gdzie to możliwe do wyceny pojazdu został użyty program Info-Expert.

 

  

  1. Proszę o informację za jaki okres i na jaki dzień została przedstawiona szkodowość Klienta.

 

  Szkodowość została przedstawiona na dzień 19.08.2015r.

Wójt

 

 

                                                                                            /-/  Szymon Zalewski

 


WYJAŚNIENIE 3

Świedziebnia, 07 – 09 – 2015r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


 

dotyczy:   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Świedziebnia  (Numer ogłoszenia: 226342 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015)

 

Gmina Świedziebnia uprzejmie informuje, że w dniu 07.09.2015r. jeden z Wykonawców zwrócił się z zapytaniami  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Świedziebnia.

Działając na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytanie oraz udziela następujących wyjaśnień:

  

 

1.   Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 15 09 2015r.

 

  Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 2.   Prosimy o klauzuli transportu wewnętrznego o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego,

 

 Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody.

 

3.   Prosimy o i  potwierdzenie, że imprezy przeprowadzane z użyciem sztucznych ogni  będą objęte ochroną wyłącznie pod warunkiem, że pokazy sztucznych ogni  przeprowadzane będą przez firmy profesjonalnie zajmujące się taką działalnością

 

Gmina Świedziebnia potwierdza, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez firmy profesjonalne zajmujące się taką działalnością.

 

4.   Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka „zalań” 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego,

 

Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody.

 

5.   Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

 

Gmina Świedziebnia potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

 

6.   Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

 

Gmina Świedziebnia potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

 

7.   Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

 

Gmina Świedziebnia potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.


 8.   Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Najwyższą łączną sumę ubezpieczenia posiada Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną, Świedziebnia 51A, SU 6 025 000,00 zł

9.   W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki  wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

 

Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody.


10.  W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

 

Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody.


11.  Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie;

-wykazu  ich lokalizacji (adresu),

-jednostkowych sum ubezpieczenia,

-czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?

-sposobu ich zabezpieczenia

-podanie przyczyny ich wyłączenia,

-czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Gmina Świedziebnia nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

12.  W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wykazana szkodowość,

W dotychczasowych umowach ubezpieczenia zniesione były wszystkie franszyzy i udziały własne.

 

13.  Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

a. Gdzie się znajduję – adres

b.   Od kiedy funkcjonuje

c. Na jak dużym obszarze

d.   Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Gmina Świedziebnia nie zarządza wysypiskiem śmieci.

 

22.  Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji.

Nie

23.  Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia. 

Nie

24.  Proszę o potwierdzenie, że zakres ub. OC działalności nie obejmuje i nie będzie obejmował (również na podstawie zamówień uzupełniających) OC z tyt. działalności szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia,

Gmina Świedziebnia potwierdza.

25.  Czy Klient lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci); jeżeli tak,  to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w środowisku naturalnym związanych z posiadaniem/ zarządzaniem/administrowaniem składowiskiem odpadów/wysypiskiem śmieci,

Zamawiający nie zarządza wysypiskiem śmieci.

26.  W odniesieniu do zapisów pkt. 24  ppkt. 3) SIWZ oraz § 13 pkt. 3) wzoru umowy o treści: „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach na zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności…” prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana wysokości sumy gwarancyjnej i/lub limitu odpowiedzialności wymaga zgody Wykonawcy

Gmina Świedziebnia potwierdza, że każda zmiana wysokości sumy gwarancyjnej i/lub limitu odpowiedzialności wymaga zgody Wykonawcy.

27.   Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne i lotnicze

Gmina Świedziebnia potwierdza.

28.   Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tytułu organizacji imprez nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne (np. canyoning, rafting, bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, itp.)

Gmina Świedziebnia potwierdza.

29.   Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego

Gmina Świedziebnia potwierdza.

   Wójt
  /-/ Szymon Zalewski

artykuł nr 9

INFORMACJA O ZAWARCIU U UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH W GM. ŚWIEDZIEBNIA: DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 1,200 KM W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY ORAZ DROGI GMINNEJ O DŁUGOŚCI 1,300 KM W MIEJSCOWOŚCI DZIERZNO GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Ogłoszene o zawarciu umowy
artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Pobierz: Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego