artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM, I ETAP - PRZEBUDOWA PARTERU I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM"

artykuł nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM, I ETAP - PRZEBUDOWA PARTERU I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM"

artykuł nr 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM, I ETAP - PRZEBUDOWA PARTERU I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM"

Pobierz:

Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pobierz: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pobierz:
SIWZ
Pobierz: Zmiany treści SIWZ
Pobierz: Załączniki do SIWZ
Pobierz: Załącznik nr 3
Pobierz: Załącznik nr 10
Pobierz: Załącznik nr 10 edytowalny
Pobierz:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Pobierz: Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne (1)
Pobierz: Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne (2)
Pobierz: Specyfikacja techniczna instalacje wod.-kan., c.w., c.o. i wentylacji
Pobierz: Specyfikacja techniczna zagospodarowanie terenu
Pobierz: Przedmiar robót
Pobierz: Przedmiar robót (2)
Pobierz: Przedmiar robót elektrycznych uzupełniający
Pobierz: Projekt zagospodarowania terenu (1)
Pobierz: Projekt zagospodarowania terenu (2)
Pobierz: Projekt architektoniczno - budowlany (1)
Pobierz:
Projekt architektoniczno- budowlany (2)
Pobierz: Ekspertyza techniczna
Pobierz: Projekt instalacje wod.-kan., c.w., c.o. i wentylacji (1)
Pobierz: Projekt instalacje wod.-kan., c.w., c.o. i wentylacji (2)
Pobierz: Projekt instalacje elektryczne
Pobierz: Opinia geotechniczna
Pobierz:
Teczka formalno-prawna (1)
Pobierz: Teczka formalno-prawna (2)
Pobierz:
Dodatkowy przedmiar robót na remont WC dziewcząt
Pobierz: Przedmiar robót elektrycznych II uzupełnienie
Pobierz:
Rysunek branży elektrycznej do przedmiaru II uzupełnionego

                                         

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

WYKONAWCY WSZYSCY

WYJAŚNIENIE 1

 

Świedziebnia, 11.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

 

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień:

 

1. Przedmiar instalacji elektrycznych:
- brak montażu przewodów HDGs do przycisków p/poż.

Odpowiedź-  przewód HDGs był przewidziany. Błędny tytuł pozycji 6 poprawiony.

 Odpowiedź – do przedmiaru dołożono oprawy oświetleniowe.
- brak prac demontażowych i ich zakresu  

Odpowiedź -  nie jesteśmy w stanie przewidzieć zakresu demontażu . Na remontowany budynek nie istnieje dokumentacja techniczna, która  byłaby podstawą do wykonania takiej. Po wykonaniu demontażu nastąpi wycena.

Odpowiedź - ciężko na obecnym etapie skosztorysować remont istn. instalacji elektrycznej. Po wykonaniu remontu istniejącej instalacji nastąpi wycena.

- brak prac montażowych i remontowych instalacji odgromowej

Odpowiedź - do przedmiaru robót dołożono dobudowę instalacji odgromowej dla dobudowanego obiektu.

  2. Prosimy o udostępnienie załączników ofertowych w wersji edytowalnej 

Odpowiedź - Zamawiający nie udostępni załączników ofertowych w wersji edytowanej.

3. Prosimy o wyjaśnienie 

- Izolacje ścian fundamentowych – jaki typ styropianu

Odpowiedź –izolacja ścian fundamentowych ze styropianu XPS.

- Elewacje – jaka kolorystyka

Odpowiedź – kolor ścian piaskowy tak jak w istniejącym budynku szkoły, cokół budynku koloru ciemnego brązu zbliżony do koloru cokołu szkoły.
- Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – z jakiego materiału

Odpowiedź – rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy powlekanej koloru zbliżonego do koloru rynien i rur spustowych w istniejącym budynku szkoły – kolor ciemny brąz.

  -Jaki zastosować rodzaj i grubość styropianów na posadzkach.

Odpowiedź -  Styropian EPS 037, grubość 10 cm

- Jaki rodzaj i grubość wełny zastosować na ociepleniu konstrukcji dachu oraz elewacji

Odpowiedź – grubość i rodzaj wełny na ocieplenie konstrukcji dachu oraz elewacji:

Do ocieplenia konstrukcji dachu wełna mineralna grubości 25 cm, do ocieplenia ścian wełna mineralna twarda  grubości 15 cm.

 - Jaki rodzaj blachy jest przewidziana do pokrycia dachu  

Odpowiedź – blacha  cynkowo-tytanowa na podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm,  blacha powinna być układana na deskowaniu pełnym.

- Brak w przedmiarze posadzki z wykładziny elastycznej PCV widocznej na przekroju.

Odpowiedź -  jeśli w przedmiarze nie uwzględniono wykładziny elastycznej PCV to należy ją uwzględnić w pomieszczeniu:

1.01–jadalnia 93,02 m2

1.12–sala 67,76 m 2  

1.14-sala 48,12 m

1.15 –komunikacja 23,34 m2  

4. Stolarka okienna  i drzwiowa 

- Okna 01 RU – w zestawieniu 18 szt., w przedmiarze 23 szt.

- Okna 02 RU – w zestawieniu 5 szt. w przedmiarze 0 szt.

- Okna 02 U i 03 U – w zestawieniu łącznie 14 szt. w przedmiarze nie występują.

Odpowiedź – Stolarka okienna i drzwiowa w części przedszkola zastosowano:

5 szt. okien 02

 18 szt. Okien 01

- Przedmiar robót poz. 63 – witryny- brak w zestawieniu stolarki – prosimy o uzupełnienie rysunku

Odpowiedź – Pozycja 63 przedmiaru robót – nie dotyczy.

- łączna ilość stolarki drzwiowej w zestawieniu jest znacznie większa niż ujęta w przedmiarze robót.

Odpowiedź - Różnica w ilości stolarki drzwiowej w zestawieniu jest większa ponieważ zestawienie dotyczy całego parteru wraz ze szkołą a pierwszy etap dotyczy tylko przedszkola.

5. Brak w dokumentacji zestawienia stali zbrojeniowej  i profilowanej – prosimy o uzupełnienie rysunku.

Odpowiedź – Z dokumentacji branży architektoniczno-Budowlanej należy przyjąć ilości stali zbrojeniowej i profilowej.

6. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych płytek podłogowych i ściennych.

Odpowiedź - Parametry płytek podłogowych i ściennych o klasie ściennej nie niższej niż PEI 4, lub. PEI 5.

- Parametry techniczne wykładzin teksturowanych:

Odpowiedź – wykładzina  PCV heterogeniczna wielowarstwowa dla obiektów użyteczności publicznej lub wykładzina PCV jednowarstwowa w rolce przeznaczona dla obiektów użyteczności publicznej PCV SPECJAL 43S, PCV SPECJAL 43 PLUS.

Kolorystyka jak i wzory należy objąć oddzielnym opracowaniem i uzgodnić z Inwestorem.

 

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

 


WYJAŚNIENIE 2

Świedziebnia, 11.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92

87-335 Świedziebnia

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

1. Proszę o wyjaśnienie jakie grzejniki należy przyjąć do wyceny, W opisie technicznym założono iż należy zamontować grzejniki typu V zasilane od dołu, natomiast z rysunku wynika iż należy zamontować grzejniki boczno zasilane typ C.

Odpowiedź -  Proszę o wskazanie z którego rysunku to wynika.

2. Proszę o informację czy przedmiar jest pomocniczy i czy można zmieniać w nim podane ilości  i czy można dopisywać brakujące pozycje do przedmiaru.

Odpowiedź – żaden przedmiar nie jest pomocniczy, a wycena prac jest w gestii Wykonawcy.

3. W dobudowywanym przedszkolu za wodomierzem jest rozdział na wodę zasilającą przedszkole oraz hydranty w istniejącej części szkoły. Czy hydrant który z tej instalacji zasilany jest na parterze to hydrant istniejący czy projektowany czy nie powinien być to hydrant HP 255. Czy na piętrze tą instalację należy zaślepić czy będą do niej podłączone hydranty? Brak informacji  w projekcie.

Odpowiedź – Hydrant p.poż średnicy 50 jest projektowany i ma być wykonany.

4. Proszę o podanie standardu białego montażu (baterie, umywalki, wc itp.)

Odpowiedź -  biały montaż  inwestycyjny zgodnie z PN dla  budynków użyteczności publicznej.

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

 


 WYJAŚNIENIE 3

Świedziebnia, 11.01.2016 r.

 Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

1. Jakie futryny mają mieć drzwi (stalowe, z MDF w okleinie, drewniane oraz regulowane czy stałe)? Jaki ma być kolor drzwi płycinowych?

Odpowiedź  - Drzwi zewnętrzne ZD – 1 w przedszkolu odporności E160, pełne, z samo zamykaczem, zamkami. Kolor drzwi tak jak w istniejącej szkole – brązowe. Drzwi wewnętrzne płytowe technicznie akustycznie z ościeżnicą regulowaną. Kolor drzwi taki jak w istniejącej szkole – biały.

2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przekrój przez projektowaną klatkę schodową. Obecna dokumentacja nie wyjaśnia jak przebiega połączenie schodami I piętra z poddaszem.  

3. Czy na klatce schodowej ma być tylko balustrada zabezpieczająca duszę klatki schodowej, czy mają być zamontowane również pochwyty na ścianach?

4. Wg obowiązujących przepisów maksymalny prześwit między tralkami w balustradach wynosi 12cm. Wytyczne w dokumentacji odnośnie balustrad: „maksymalny prześwit między elementami balustrady – 20 cm”. Czy zakładać prześwit między wypełnieniem 12cm? Czy zgodnie z widokami elewacji tralki mają być poziome?

Odpowiedź – dotyczy pkt. 2. 3. 4. Projektant pomyłkowo wpisał  przedmiar robót dotyczący budowy klatki schodowej  wobec powyższego pytania są bezprzedmiotowe  ( klatka schodowa w I etapie nie będzie realizowana)

5. Czy okna mają być wyposażone w nawiewniki?. Jeżeli tak to w jakiej liczbie i o jakich parametrach.

Odpowiedź –  Jeżeli chodzi o wentylację to jak wspomniano nawiew odbywał się będzie poprzez nawiewniki podokienne i poprzez infiltrację. Wentylacja wywiewna z pomieszczeń przedszkola, jadalni i kuchni odbywać się będzie poprzez kanał zbiorczy, wyposażony w wentylator dachowy typu WD 25. Pozostała wentylacja pomieszczeń w/g opracowania architektonicznego. Okna maja być uchylne rozwierane  z prefabrykowanymi  podokiennikami.

6. Stojaki na rowery – w opisie PZT dotyczącym stojaków na rowery widnieje zapis - ,, możliwość parkowania  obustronnego 16”. Stojaki typu takiego jak przedstawione w załączniku 2 do PZT, nie mają możliwości parkowania obustronnego. Czy wyceniać stojaki zgodnie ze zdjęciem i na 8 stanowisk. Czy wyceniać stojaki spiralne, które mają możliwość parkowania obustronnego.

Odpowiedź -  W opisie dotyczącym PZT nie ma zapisu, który Państwo cytujecie, a mianowicie: "możliwość parkowania obustronnego 16". W punkcie opisu do PZT widnieje zapis: "możliwość parkowania obustronnego" - patrz punkt 12. Bariery chodnikowe i stojaki na rowery. W punkcie tym jak i w załączniku nr 2 do PZT przedstawiono i opisano typowe rozwiązanie stojaków na rowery i cecha "możliwość parkowania obustronnego" jest deklarowana przez producentów tego typu stojaków i prawdopodobnie dotyczy możliwości parkowania 1 roweru na jednym stanowisku po obu jego stronach, a nie parkowania 2 rowerów na 1 stanowisku. Stojaki pokazane w załączniku nr 2 do PZT są oferowane przez wielu producentów. W celu uproszczenia prosimy wycenić stojaki jak pokazane w załączniku nr 2 do PZT.

7. Proszę o wskazanie jaki jest kolor i rozstaw słupków w istniejącym ogrodzeniu.

Odpowiedź - Rozstaw słupków ogrodzenia - 2,4 m. Kolor słupków zbliżony do RAL 9005, kolor wypełnienia zbliżony do RAL 5018.

8. Proszę o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowanej (kst, ath).

Odpowiedź – przedmiary skompresowane są w formie ZIP, po wypakowaniu dostępne są w formie PDF. Inwestor nie ma innej możliwości.

9. Proszę o wskazanie parametrów i wymagań dla blachodachówki. P:roszę także o wskazanie producenta i modelu wraz z kolorem blachodachówki zamontowanej na istniejącym dachu. Pomocnym może być również udostępnienie fotografii istniejącego budynku szkoły.

 Odpowiedź – blacha cynkowo-tytanowa na podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm, kolor zbliżony do brązu.

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

 


WYJAŚNIENIE 4

Świedziebnia, 11.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

 87-335 Świedziebnia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

 Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

Pytania z branży sanitarnej:

1. Czy przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym, i można swobodnie modyfikować jego zawartość ? 

Odpowiedź dot. punktu nr. 1. Żaden przedmiar nie jest materiałem pomocniczym. Wycena prac jest w gestii wykonawcy.

2. Proszę o podanie zakresu  prac związanych z I etapem inwestycji, gdyż w przedmiarze nie zostały ujęte pozycje związanie z adaptacją sztrychu (Mianowice instalacja c.o., instalacja wod-kan.), a według opisu technicznego należy je wykonać.? 

Odpowiedź dot. punktu nr. 2.  Wyjaśniamy iż ten etap obejmuje tylko prace związane z budową przedszkola, adaptacją parteru i adaptacją piwnicy. Pozostałe prace związane z przebudową poddasza będą wykonane w następnym etapie. W obrębie kotłowni wykonać instalacje zgodnie z projektem podstawowym, a wszystkie przewody przewidziane do prowadzenia na poddasze należy zasklepić.

3. Proszę o wyjaśnienie dot. wykonania instalacji wodociągowej wraz z instalacką hydrantową, mianowicie zgodnie z opisem technicznym instalację wodociągową nalezy wykonać z rur PEX-AL-PEX. W opicie widnieje dodatkowo informacja że należy zamontować dwa hydranty fi25 w szafkach natynkowych.

Odpowiedź dot. punktu nr 3. Hydranty p.poż fi 25mm wykonać w szafkach natynkowych 3 kpl. (patrz przedmiar robót).Jest dodatkowa instalacja p.poż. z rur stalowych ocynkowanych fi50mm, która zasilać będzie nowoprojektowany hudrant fi50mm w szafce wnękowej na parterze w częsci adoptowanej szkoły z możliwością połączenia hydrantu na piętrze. Pomyłkowo przyjęto w przedmiarze 3 kpl.hp. fi 50mm.Powinien być 1 kpl.

4.Czy należy zamontować hydranty pożarowe w instalacji wodociągowej z rur tworzywowych PEX-AL-PEX?

Odpowiedź dot. punktu nr. 4. Dla hydrantów p.poż. ?25mm może być wykonana instalacja z rur PEX – AL – PEX, ponieważ są one chronione poprzez posadzkę i tynk.

 5. Na rys. 3 branży sanitarnej widnieje nowa instalacja hydrantowa z rur ocynkowanych na której zamontowany jest hydrant fi 50 (które stosuje się w zakładach przemysłowych, magazynach) Proszę o sprecyzowanie ilości hydrantów, ich średnicy oraz na jakiej instalacji należy je zamontować? 

Odpowiedź dot. punktu nr. 5. Ponieważ w szkole zastosowane są hydranty p.poż. ?50mm (1 na każdą kondygnację). Decyzję tą podjął inspektor od spraw przeciwpożarowych. Jeżeli chodzi o sprecyzowanie ilości hydrantów patrz odpowiedź dot. punktu nr. 3. 

6. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma odbywać się wentylacja pomieszczeń, gdyż w projekcie wrysowane są jedynie nawiewniki podokienne. Nie ma natomiast żadnych wyciągów. A na rys. 6 i 7 widnieją opisy „projektowane przewody wentylacyjne giętkie poprowadzone przy ścianach do proj. wywietrzaków dachowych….” oraz „ pozostałe układy wentylacyjne czy rozwiązania w zakresie układów wentylacyjnych istniejących oraz projektowanych nieujętych bądź wymagających skorygowania w projekcie zostaną ustalone podczas prowadzenia robót budowlanych” proszę o wskazanie miejsc oraz ilości wywietrzaków dachowy ich średnic.

 

Odpowiedź dot. punktu nr. 6. Jeżeli chodzi o wentylację to jak wspomniano nawiew odbywał się będzie poprzez nawiewniki podokienne i poprzez infiltrację. Wentylacja wywiewna z pomieszczeń przedszkola, jadalni i kuchni odbywać się będzie poprzez kanał zbiorczy, wyposażony w wentylator dachowy typu WD 25. Pozostała wentylacja pomieszczeń w/g opracowania architektonicznego.

7. W związku z zamieszczeniem na stronie inwestora przedmiaru dotyczącego wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej studni prosimy o załączenie projektu wykonawczego wraz z profilem. 

Odpowiedź – Jest opracowana oddzielna  dokumentacja przyłącza kanalizacji deszczowej  z która można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia  pok. Nr 2. Dokumentacja nie jest opracowana w formie elektronicznej.

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

 


 

WYJAŚNIENIE 5

Świedziebnia, 11.01.2016 r.

 

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

 

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela wyjaśnień.

 

1. W przekroju warstw posadzkowych jako okładziny podłogowe zastosowano wykładzinę PCV w przedmiarze zaś płytki z kamieni sztucznych za naprawie klejowej.  Z uwagi na rozbieżności cenowe prosimy o sprecyzowanie co należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź – jeśli w przedmiarze nie uwzględniono wykładziny elastycznej PCv należy ją uwzględnić w pomieszczeniu:

1.01 –jadalnia 93,02 m2

1.12–sala 67,76 m 2

1.14-sala 48,12 m

1.15 –komunikacja 23,34 m

Parametry techniczne wykładzin teksturowanych:

Odpowiedź – wykładzina  PCV heterogeniczna wielowarstwowa dla obiektów użyteczności publicznej lub wykładzina PCV jednowarstwowa w rolce przeznaczona dla obiektów użyteczności publicznej PCV SPECJAL 43S, PCV SPECJAL 43 PLUS.

Kolorystyka jak i wzory należy objąć oddzielnym opracowaniem i uzgodnić z Inwestorem.

2. Jakich  witryn PCV dotyczy poz. 63 przedmiaru ? (brak w zestawieniu stolarki?)

Odpowiedź – Nie dotyczy

 3.  Z jakiego materiału należy wycenić podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne ?

Odpowiedź -  podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej, wewnętrzne z PCV.
4. Prosimy o sprecyzowanie jakie drzwi wewnętrzne należy wycenić?
5. Jakiego rodzaju ościeżnice do drzwi wewnętrznych (stałe czy regulowane?  Z jakiego materiału.

 Odpowiedź Ad 4 Ad 5 – drzwi wewnętrzne płytowe technicznie akustyczne  z ościeżnicą regulowaną. Kolor drzwi taki jak w istniejącej szkole – białe, chyba , że inwestor dobierze kolor współgrający z podłogami i kolorem ścian przedszkola.
6. Czy stolarka okienna ma być biała obustronnie ?

Odpowiedź – stolarka okienna biała  obustronnie.

7. Jakiego koloru stolarki drzwiowej zewnętrznej wymaga Zamawiający

Odpowiedź – stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze stolarki istniejącej szkoły-ciemny brąz.

8. Poz. 67 przedmiaru uwzględnia montaż 17 kpl drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych. W części rozbudowy znajduję się 18 otworów drzwiowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź stolarka drzwiowa wewnętrzna 20 sztuk  i 20 otworów  biorąc pod uwagę drzwi do w.c. i magazynu w budynku istniejącym szkoły z Sali 1. 12. 

9. Proszę o wyjaśnienie zakresu robót z działu 1.12 przedmiaru budowlanego. Czy sufity podwieszane należy wykonać tylko w części dobudowanej ?

Odpowiedź-  podwieszane sufity tylko w części dobudowanej.

10. Jaki sufit podwieszany należy przyjąć do wyceny ? W przekroju napisano, iż mają to być płyty GK. W przedmiarze zaś jest sufit o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi. Czy Zamawiający ma na myśli sufit systemowy ( np. Amstrong) czy płytę GK? Jeśli płyta GK to zwykła czy ognioodporna.

Odpowiedź – Do wyceny należy przyjąć sufit podwieszany na stelażu dwupoziomym krzyżowym . Płyta GK ognioodporna, w pomieszczeniu kuchni i zaplecza płyta GK ognio i  wodoodporna.
11. Prosimy o informację jaką wyprawę elewacyjną należy wycenić ?

Odpowiedź – wyprawa elewacyjna tynk silikonowy.

12. Poz. 101 przedmiaru robót budowlanych dotyczy wykonania nowych schodów wewnętrznych. Brak pozycji dotyczącej okładzin schodów. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić okładziny ww schodów?
Odpowiedź – pierwszym etapie przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nie przewiduje się realizacji schodów wewnętrznych.
13. Czy w zakres zamówienia wchodzą prace związane z poddaszem oraz dachem na części istniejącej.
Odpowiedź – w zakresie zamówienia nie wchodzą prace związane z poddaszem oraz dachem w istniejącej części.

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

 


WYJAŚNIENIE 6

Świedziebnia, 11.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

 

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

1. Przedmiar robót dotyczy zakresu  I etapu robót, dokumentacja techniczna dotyczy całego zadania pod ww. nazwą. W SIWZ w rozdziale XII Sposób obliczenia ceny – w pkt. 2 podano, że ostateczne wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone po odbiorze robót budowlanych i dostawy wyposażenia, na podstawie kosztorysu powykonawczego. Jednocześnie w pkt. 3 określono, że kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje i zakres rzeczowy zgodnie  z dokumentacją.

Prosimy o usunięcie części zdania  o stwierdzenie i zakres rzeczowy zgodnie z dokumentacją.

Odpowiedz – W  SIWZ w rozdziale XII w pkt 3 określono, że kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje i zakres rzeczowy zgodnie z dokumentacją. Zamawiający nie wykreśli części zdania o stwierdzenie kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje i  zakres rzeczowy zgodnie z dokumentacją oraz zestawieniem mebli i wyposażenia. Zgodnie z tym zapisem należy przygotować kosztorys ofertowy.

2. W przedmiarze robót w poz. 63 ujęto witryny z PCV uchylno-rozwierne w ilości 3 szt. W związku z brakiem ww. witryn w zestawieniu stolarki, proszę o załączenie widoku witryn z podaniem wymiarów i podziału.

Odpowiedź – nie dotyczy witryny będą montowane w istniejącym budynku

3. Na rzucie parteru zaznaczono, że istniejące okno 130x193 ma być zastąpione witryną EI60, brak ww. witryny w  przedmiarach. Czy ująć ją w wycenie ?.

Odpowiedź – nie dotyczy witryny będą montowane w istniejącym budynku szkoły.

4. Okna O1 o wym. 130x170 cm opisano na zestawieniu jako rozwierno-uchylne. Okno O2 o wym. 130x193 cm ujęte w poz. 118 przedmiaru robót  (w zestawieniu stolarki jako okno na poddaszu) opisano jako uchylne. W związku z tym, iż są to okna dwuskrzydłowe wraz dolnymi lufcikami proszę o określenie rowierności i uchyłu dla każdego skrzydła oddzielnie.

Odpowiedź – stolarka  okienna i drzwiowa przedszkola w części przedszkola zastosowano:

5 szt. okien  02

18 szt. okien 01

Proszę przyjąć wszystkie rozwierno-uchylne, okna  na poddaszu nie wchodzą w zakres tego etapu robót.

5.  Proszę uszczegółowić drzwi zewnętrzne DZ1 bezklasowe i p.poż. panele pełne, czy szkło bezpieczne, zamki, samozamykacz itd.

Odpowiedź  - Drzwi zewnętrzne ZD – 1 w przedszkolu odporności E160, pełne, z samo zamykaczem, zamkami. Kolor drzwi tak jak w istniejącej szkole – brązowe, chyba, że inwestor dobierze kolor współgrający z podłogami i kolorem ścian.

6. Drzwi wewnętrzne w opisie technicznym są opisane jako drewniane płycinowe w STWIORB jako …„prefabrykowane z płycinowe”

Proszę uszczegółowić drzwi wew. Czy mają być płytowe wzmocnione czy drewniane płycinowe, oraz proszę określić materiał i rodzaj ościeżnicy (regulowana itp.?)

Odpowiedź – Drzwi wewnętrzne płytowe technicznie akustyczne z ościeżnicą regulowaną. Kolor  drzwi taki jak w istniejącej szkole – białe chyba, ze inwestor dobierze kolor współgrający z podłogami i kolorem ścian przedszkola.

  7.  Wg rzutu parteru należy osadzić drzwi EI60 w ilości:

- wew. EI60 90x200   1 szt.

- wew. EI60 120x210  3 szt.

- wew. EI60 250x200 1 szt.

- zew.  EI60 120x265 1 szt.

- zew.  EI60 109/206   1 szt.

  W przedmiarze robót ujęto:
  - w poz. 70 drzwi zew.  kompletne EI60  1 szt.

  - w poz. 71 drzwi wew. kompletne EI60  1 szt.

  Brak w przedmiarach 5 drzwi EI60. Czy ująć je w wycenie .

Odpowiedź – Stolarka drzwiowa w przedszkolu o odporności ogniowej w ilości 3  sztuk D-7, DZ-1 i drzwi 250X210 w ścianie istniejącej szkoły. Jeżeli drzwi są ujęte w dokumentacji budowlanej to należy ująć w wycenie.

8.   W przedmiarze robót w poz. 95 ujęto 64,85 m2 ściany gr. 24 i zamurowania. W znacznej części robót remontowych występują zamurowania po otworach okiennych w ścianie gr. 46 cm. Czy Zamawiający poprawi przedmiar robót .

Odpowiedź – należy zamurować 6 okien w ścianie szczytowej istniejącego budynku szkoły.

9. Demontaż okien i drzwi w przedmiarze robót w poz. 116 i 117 ujęto tylko 8 szt. Samych okien do demontażu na szczycie jest 6 szt, plus na wysokości projektowanej klatki schodowej, łącznie z likwidacją okna do łazienki są dalsze  4 szt. Zmieniając okno 130x193 na witrynę EI60 daje razem 11 szt. Należy dodać jeszcze demontaż  drzwi zew. (na drugim szczycie istniejącego budynku)  oraz sporo drzwi wewnętrznych.  Czy Zamawiający poprawi przedmiar robót .

Odpowiedź – Zamawiający nie poprawi przedmiaru robót, zgodnie z przedmiarem robót i  zakresem rzeczowym przewidzianym  w dokumentacji budowlanej należy przyjąć wycenę.

 

10. Powyższe dotyczy także robót towarzyszących przy robotach rozbiórkowych tj.:

Wykucie parapetów, zamurowania, tynki i roboty malarskie. Czy Zamawiający poprawi przedmiar robót .

Odpowiedź –Zamawiający nie uzupełni przedmiaru robót, zgodnie z przedmiarem robót i zakresem rzeczowym przewidzianym  w dokumentacji budowlanej należy przyjąć wycenę.

 

11. W pozycji 40,41 i 105,106  przedmiaru robót ujęto przewody kominowe z pustaków  ceramicznych oraz ich szpałdowanie w ilości 18,6m2+3,6 m2, czyli tylko nad dachem. Z uwagi na brak stropu żelbetowego mamy pytanie czy nie należy okładać przewody kominowe już od posadzki parteru. Ponadto w opisie technicznym na stronie 12 w pkt. 4 ujęto: Kominy – murowane z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowej , ponad dachem cegła klinkierowa. Czy Zamawiający zmieni przedmiar robót .

Odpowiedź – Zamawiający nie uzupełni przedmiaru robót, zgodnie- z przedmiarem robót i zakresem rzeczowym przewidzianym  w dokumentacji budowlanej należy przyjąć wycenę,

 

 1. W przedmiarze robót w poz. 54 ścianki działowe gr. 12 cm. ujęto 20,088 m2 powinno być 55,028 m2, gdyż nie wyliczono ilości wpisanych we wierszu trzecim i nie dodano do łącznej sumy. Czy Zamawiający poprawi przedmiary .

Odpowiedź – należy przyjąć do przedmiaru  robót  - 55,028 m2 

 

 1. Wg przedmiaru robót (poz. 61) posadzki z płytek z kamieni sztucznych, wg przekroju P-1 wykładzina elastyczna P.C.V. Ponadto w załączniku nr 10 Meble i wyposażenie sali nr 2 (czyli pom. 1.12) podano „wykładzina teksturowana, ognioodporna itd.”  Co przyjąć do wyceny ?.

Odpowiedź – należy przyjąć wycenę posadzki z płytek z kamieni sztucznych oraz wykładzinę  teksturowaną, ognioodporną.

 

 1. W drugiej części przedmiaru robót ujęto wykonanie klatki schodowej, brak jest robót towarzyszących temu zadaniu, miedzy innymi rozbiórki istniejącego stropu itd. Czy Zamawiający uzupełni przedmiary robót .

Odpowiedź – –w pierwszym etapie przebudowy Szkoły Podstawowej nie przewiduje się realizacji klatki schodowej. ( Kosztorysant pomyłkowo wpisał)

W przedmiarach budowlanych

W przedmiarach budowlanych w dziale II nie wyceniać poz. 101, 102.

 

 1. W poz. 44 przedmiaru robót - Płatwie drewniane 0,3 m3 nie ujęto kotew chemicznych Hiltii fi 12 24 szt. o dł. 35 cm. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót .

Odpowiedź – w poz. 44 przedmiaru robót – Płatwie drewniane 0,3 m 3  nie ujęto kotew chemicznych Hiltii fi 12 24 szt. O dł. 35 cm to proszę ująć to w ofercie.

 

 1. Wiązary dachowe wystają poza lico muru i docieplenia ca 40 cm, brak jest podbitki okapowej. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót .

Odpowiedź- - Zamawiający nie uzupełni przedmiaru robót - Zgodnie  z przedmiarem robót i zakresem rzeczowym przewidzianym  w dokumentacji budowlanej należy przyjąć wycenę.

 

 1. Brak w przedmiarze robót wieńców. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót .

Odpowiedź- Zamawiający nie uzupełni  przedmiaru robót. Zgodnie -  z przedmiarem robót i zakresem rzeczowym przewidzianym w dokumentacji budowlanej należy przyjąć  wycenę.

 

 1. W poz. 84 przedmiaru robót ujęto 20,6 mb balustrad, proszę uszczegółowić przedmiar robót z podziałem na balustrady zewnętrzne i balustrady wewnętrzne (nowej klatki schodowej). W opisie technicznym podano, że balustrady stalowe z blachy nierdzewnej. Wysokość balustrady od podłogi tarasu 110 cm, maksymalny prześwit między elementami balustrady 20 cm, a na przekroju P-1 i P-3 przedstawiono  balustradę schodową jako pochwyt na słupkach bez wypełnienia.

Odpowiedź –w pierwszym etapie przebudowy Szkoły Podstawowej nie przewiduje się realizacji klatki schodowej.

 

 1. Proszę o podanie rodzaju, grubości i ilość warstw sufitu podwieszonego z płyt GK.

Odpowiedź - Do wyceny należy przyjąć sufit podwieszany na stelażu dwupoziomym krzyżowym. Płyta GK ognioodporna, w pomieszczeniu kuchni i zaplecza płyta GK ognio wodoodporna. Grubość i rodzaj wełny na ocieplenie konstrukcji dachu wełna mineralna grubości 25 cm.

20.  W projekcie brak opraw oświetleniowych – czy oprawy przyjąć do wyceny, jeżeli tak to proszę podać jaki typ.

Odpowiedź – do przedmiaru dołożono oprawy oświetleniowe.

 1. W projekcie brak oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - czy jest ono w zakresie przetargu

Odpowiedź – jest w zakresie przetargu.( w przedmiarze uzupełnionym branży elektrycznej między innymi w poz. 26 są podane  oprawy liniowe LED z modułem awaryjnym)

 1. Brak projektu oraz przedmiarów instalacji odgromowej - czy jest ono w zakresie przetargu .

Odpowiedź – jest ono w zakresie przetargu

 1. W przedmiarach instalacji elektrycznej w poz. 3 przyjęto WLZ YKY 5x16 w ilości 48,0 m oraz ten sam WLZ w poz. W ilości 77,0 m, która ilość jest właściwa .

Odpowiedź – w ilości 77.0 m.

 1.  Proszę o podanie wymiarów brodzika, materiału kabiny natryskowej oraz sposobu otwierania obudowy.
  Odpowiedź – należy przyjąć wymiary do możliwości powierzchni  pomieszczenia przewidzianego do zamontowania brodzika i kabiny natryskowej, sposób  otwierania obudowy wg określenia przez Wykonawcę

 2. Proszę o załączenie profilu przyłącza cieplnego, wraz ze szczegółowym opisem zaprojektowanego materiału- opis do projektu architektoniczno-budowlanego przewiduje wykonanie przyłącza w systemie RAUTHERMEX DUO SDR11- 50+50/162 (40+40), na rysunku 01-3 PZT przewidziano rury stalowe preizolowane 2xDN50/ Dz125.

Odpowiedz- Projekt budowlany nie przewiduje wykonania profilu takiego przyłącza w systemie RAUTHERMEX DUO SDR 11 50+50/162 ( 40 + 40). Na rysunku 01-3 PZT, gdzie opisano jako rury preizolowane stalowe jest pomyłką. Spadek musi być zachowany do kotłowni.

 1. Załączona opinia geoteczniczna przewiduje występowanie wód gruntowych na terenie planowanych wykopów. Brak w przedmiarach osuszania wykopów podczas prowadzenia robót budowlanych jak i sanitarnych przyłączy. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót .Odpowiedź – Załączona opinia geotechniczna obejmuje tylko obręb projektowanego budynku, gdzie spód ław fundamentowych będzie posadowiony 1,2 m n.p.p.t. Poziom wód gruntowych kształtuje się w zakresie rzędnych od  + 133,94 do 134,48 m n.p.m., a więc około 1,8 m n.t. Jednakźe dokumentacja geotechniczna została wykonana w zakresie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz  przewiduje 0,5 m tolerancję poziomu występowania wód gruntowych, w związku z tym nie założono odwadniania wykopów. Należy założyć, iż nie będzie konieczne osuszanie wykopów podczas prowadzenia robót budowlanyc. Przedmiar robót nie zostanie uzupełniony.

27.  Proszę o weryfikację ilości grzejników w przedmiarze oraz co za tym idzie ilości zaworów grzejnikowych, rur przyłącznych oraz głowic termostatycznych. Przedmiar nie uwzględnia grzejników 11/900/1000- 1szt., 11/900/600-1szt, 11/900/800-1szt.

Odpowiedź- Grzejnik opisany na rysunku w pom. 1.09. WC powinien być 11/600/1000, a nie 11/900/1000. W sumie tych grzejników powinno być 10 szt. Brak jest: grzejnika 11/900/600 – 1 kpl. i grzejnika nie 11/900/800 tylko 22/900/800 – 1 kpl. i należy to doliczyć. W sumie grzejników jest 30 szt.

Dlatego proszę przyjąć:

- zawory grzejnikowe w ilości 30 szt.

- zawory odcinające w ilości 30 szt.

- głowice termostatyczne w ilości 30 szt.

- rury przyłączne – 60 kpl. 

 1. Proszę o załączenie na stronie internetowej przetargu Załącznik nr 10 Meble oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Świedziebni w wersji edytowalnej.
  Odpowiedź –Zamawiający udostępni załącznik nr 10 Meble oraz wyposażenie w wersji edytowanej.

 

 

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

 


Świedziebnia, 15.01.2016 r.

 ZP.271.4.2015

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

WYKONAWCY WSZYSCY

INFORMACJA

Zamawiający – Gmina Świedziebnia dodatkowo załącza  przedmiar robót  na zadanie pn.: Przebudowa i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni. – Remont WC dziewcząt w Szkole Podstawowej w miejscowości Świedziebnia dot. I etapu realizacji zadania..

Proszę o włączenie przedmiaru do kosztorysu ofertowego

 

 

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

 


WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE 7

 

Świedziebnia, 19.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

1. Brak w dokumentacji projektowej określenia o jakiej mocy należy zamontować Opawy oświetleniowe. Prosimy o podanie mocy opraw.

Odpowiedź - Moce opraw oświetleniowych należy dobrać na etapie wykonawstwa/projektu wykonawczego w oparciu o konkretnie wybrane oprawy i ich dane fotometryczne tak aby spełnić normę PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Na etapie projektu budowlanego przyjmuje się, że oprawy mają być wyposażone w źródła LED.

 2.   Brak w dokumentacji projektowej oświetlenia ewakuacyjnego. Jeżeli ma być to prosimy o załączenie rysunków

 

Odpowiedź - Poprawiono rysunek E-02 i uzupełniono o oprawy ewakuacyjne
 

3. Brak w dokumentacji projektowej określenia wysokości słupów zewnętrznych. Prosimy  o podanie wysokości słupów do oświetlenia zewnętrznego

 

Odpowiedz -  Wysokość słupów oświetlenie zewnętrznego nie powinna przekraczać 4m.

Z up. Wójta

/-/ Ewa Szymańska

Sekretarz Gminy

 

 

1.  


WYJAŚNIENIE 8

 

 

Świedziebnia, 19.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

1. 1. W przedmiarze robót w poz. 29 ściany budynku gr. 24 cm nie zsumowano drugiego wiersza w ilości 184,69 m2 oraz nie ujęto w ww. pozycji ściany gr. 24 cm pomiędzy kuchnią a jadalnią ( 6,36 * 3,14 = 19,97 m2) oraz ściany z drzwiami do sali 1.12 ( 5,6 * 3,14 – 1,0 * 2,0 = 15,58 m2). Razem brak 184,69 + 19,97 + 15,58 = 220,24 m2. W ww. pozycji jest 103,644 m2 powinno być 323,88m2. Czy Zamawiający poprawi przedmiar robót

 Odpowiedź – w przedmiarze nie uwzględniono w pozycji 29 drugiego wiersza( 3,14* 18,5+1,8+ 4,75+5,6+19,35+8,81) w ilości 98,4 m2 , należy uwzględnić.

W części parteru przedszkola i pomieszczeń towarzyszących przewidziano 215 m 2  ścian grubości 24 cm.

2. Brak przedmiarze robót 142,42 mb wieńców zew. i wew. oraz ich zbrojenia tj. fi 12 550,0 kg, fi 6 130 kg. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót?

 

Odpowiedź – należy uwzględnić wykonanie wieńców wewnętrznych 67 mb i zewnętrznych 70 mb. 24x24, 4 ? 12, strzemiona  fi 6 co 15 cm w rozbudowanej części szkoły.

Z up. Wójta

/-/ Ewa Szymańska

Sekretarz Gminy

 

 

 


WYJAŚNIENIE 9

 

Świedziebnia, 19.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

1. Poz. 25 – 28 proszę o podanie typów, lub parametrów opraw oświetleniowych wewnętrznych

Odpowiedź -  Moce opraw oświetleniowych należy dobrać na etapie wykonawstwa/projektu wykonawczego w oparciu o konkretnie wybrane oprawy i ich dane fotometryczne tak aby spełnić normę PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Na etapie projektu budowlanego przyjmuje się, że oprawy mają być wyposażone w źródła LED.

2. Poz. 40 proszę o podanie sposobu prowadzenia kabli zasilających oświetlenie zewnętrzne na elewacji ( kucie, rurki, inny.

 

Odpowiedź – Zgodnie z pkt. 6 opisu technicznego: „Sposób prowadzenia przewodów oraz sposób sterowania oświetleniem wykonać zgodnie z projektem wykonawczym”. Na etapie wykonywania prac należy wybrać odpowiednią metodę wykonania w uzgodnieniu z zarządcą budynku.

3. Poz. 44 proszę o podanie sposobu montowania opraw na elewacji, oraz typ lub parametry opraw zewnętrznych słupowych i elewacyjnych

Odpowiedz – Oświetlenie terenu należy zrealizować w oparciu o oprawy o mocy 70W posadowione na słupach nieprzekraczających 4m lub wysięgnikach mocowanych do ścian budynku.

4. Poz. 48 Jaki typ ogranicznika przepięć ?

( Numery pozycji wg nowego przedmiaru )

Odpowiedź  - Należy zastosować ogranicznik przepięć np. typ ASZH 480

 

5. Brak schematu zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedz - Zgodnie z pkt. 6 opisu technicznego: „Sposób prowadzenia przewodów oraz sposób sterowania oświetleniem wykonać zgodnie z projektem wykonawczym”. Należy przyjąć, że sterowanie oświetleniem należy zrealizować z rozdzielnicy głównej budynku RG w oparciu o zegar astronomiczny.

6. Brak pomiarów elektrycznych instalacji oświetlenia zewnętrznego – Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje

Odpowiedź - Pomiary elektryczne zostały uzupełnione w kosztorysie.

7. Załącznik nr 10 ( wersja PDF i edytowania ) – wyposażenie w nim zawarte jest ujęte w przedmiarze na  : meble oraz wyposażenie. Czy do oferty wystarczy załączyć kosztorys ofertowy wyceniony na podstawie przedmiaru na „meble oraz wyposażenie”

Odpowiedź – Wystarczy przyjąć kosztorys ofertowy

8. Czy Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać pozycji 63 przedmiaru robót budowlanych tj. Witryny z PCV uchylno rozwierane.

Odpowiedź- Witryn nie należy uwzględniać

9. Czy zamawiający potwierdza, że nie należy wycenić  danym postępowaniu działu 2 „ ROBOTY BUDOWLANE – KLATKA SCHODOWA I POMIESZCZENIA PRZYLEGŁE” tj. poz. Od 94 do 125?

 

Odpowiedź – nie należy wycenić  pozycji 101, 102.

10. Prosimy o udzielenie informacji które drzwi z zestawienia są ujęte w przedmiarze robót budowlanych w pozycji 67, 68, 71.

Odpowiedź – stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych jest 21 sztuk w budynku przedszkola. W pozycji 67 jest 17 sztuk co należy zmienić.

Pozycja 68 drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 1 sztuka, należy przyjąć 2 sztuki z czego jedna szt. EI60.

 

 

11. Jakie zastosować wypełnienie drzwi wewnętrznych tj. plaster miodu czy płytę wiórową, jaka izolacyjność akustyczna.

 

Odpowiedź – należy zastosować drzwi  wewnętrzne płytowe technicznie akustycznie z ościeżnicą regulowaną. Zastosować plaster miodu. Izolacyjność akustyczna wymagana w db dla drzwi wewnętrznych min RA1=25.

12. Czy akustyka dotyczy wszystkich drzwi, jeśli nie to proszę o dokładne wyszczególnienie ilości stolarki której akustyka dotyczy?

Odpowiedź-  izolacyjność akustyczna wymagana  dotyczy  drzwi wewnętrznych

13. Jaki zastosować współczynnik izolacyjności przenikania ciepła w stolarce okiennej

Odpowiedź – należy zastosować współczynnik  izolacyjności w db min min RA1=25.

14. W związku z bardzo nieprecyzyjnymi odpowiedziami prosimy o dokładne wyszczególnienie pozycji przedmiarowych które nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania i których nie należy wyceniać.

Odpowiedź – –w pierwszym etapie przebudowy Szkoły Podstawowej nie przewiduje się realizacji klatki schodowej.

W przedmiarach budowlanych branży architektoniczno -  konstrukcyjnej  nie wyceniać poz. 101, 102. 41,106.

Z up. Wójta

/-/ Ewa Szymańska

Sekretarz Gminy

 

 

 


WYJAŚNIENIE 10

Świedziebnia, 19.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

1. W opisie technicznych branży elektrycznej jest informacja o montażu opraw ewakuacyjnych z modułem awaryjnym. Niestety w przedmiarze nie ma pozycji KNR mówiących o ich montażu. Czy ich montaż nie wchodzi w zakres wyceny

Odpowiedz – zgodnie z nowym przedmiarem robót montaż opraw wchodzi w zakres prac.

2. Proszę o doprecyzowanie typu opraw zewnętrznych, której mają być zamontowane na słupach, oraz typu opraw które mają być zainstalowane na zewnętrznych ścianach budynku, proszę również o informację jaki i gdzie będzie załączone oświetlenie zewnętrzne.

 

 Odpowiedz - Oświetlenie terenu należy zrealizować w oparciu o oprawy o mocy 70W posadowione na słupach nieprzekraczających 4m lub wysięgnikach mocowanych do ścian budynku. Oświetlenie zrealizować z rozdzielnicy głównej budynku RG w oparciu o zegar astronomiczny.

3. W opisie technicznym jest mowa o wykonaniu napraw istniejącej instalacji odgromowej, niestety nie zostało to uwzględnione w pozycjach KNR przedmiaru. Proszę o informację jak się do tego ustosunkować i jakie prace będą konieczne do wykonania

Odpowiedź – remont instalacji odgromowej uwzględniony jest w nowym przedmiarze robót.

4. W opisie oraz na schematach znajdują się wyłączniki schodowe do montażu, których nie ma w przedmiarze pozycji KNR ? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź – w przedmiarze robót popełniono błąd , a łączniki schodowe należy uwzględnić w wycenie.

5.  W pozycji nr 5 przedmiaru br. elektrycznej jest mowa o montażu przycisków p.poż. Okablowanie do tego typu przycisków powinno wykonać się specjalnym przewodem typu HDGS ( odpornym na wysoką temperaturę ) W przedmiarze nie ma pozycji KNR mówiącym o układaniu takiego przewodu. Proszę  o wyjaśnienie.

Odpowiedź – zgodnie z nowym przedmiarem przewód HDGS uwzględniony jest w pozycji  nr 6 przedmiaru.

6. W pozycji nr 2 przedmiaru mowa jest o montażu licznika energii. Proszę o informacje czy będzie to nowy układ pomiarowy rozliczany z Zakładem Energetycznym, czy może podlicznik służący do wewnętrznej ( przez szkołę) kontroli zużycia energii elektrycznej.

Odpowiedź –  jest to układ pomiarowy wewnętrzny (podlicznik) d9o kontroli wewnętrznej zużycia energii elektrycznej.

7. Czy koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót związanych z budową i przebudową wjazdów publicznych zostaną pokryte bezpośrednio przez inwestora? Jeżeli koszty ma ponieść Wykonawca, proszę o dopisanie do pozycji przedmiaru.

Odpowiedź- Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas robót związanych z przebudową wjazdów publicznych poniesie Wykonawca.

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć potrzebnego czasu jaki potrzebował będzie wykonawca na  zajęcia pasa drogowego .

 

Z up. Wójta

/-/ Ewa Szymańska

Sekretarz Gminy

 

 

 


WYJAŚNIENIE 11

Świedziebnia, 19.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

 

1. W opisie do projektu znajduje się wzmianka o :

- oprawach ogólnego przeznaczenia

-oprawach awaryjnych/ewakuacyjnych

Niestety na projekcie i w przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących dostarczenia i montażu powyższych opraw. Czy inwestor sam dostarczy i  oprawy zamontuje,

Odpowiedź – Przedmiar uzupełniono o montaż opraw ogólnego przeznaczenia oraz  oprawy z modułem awaryjnym.

2. Na projekcie są 4 szt opraw IPP44 z czujką (przy wyjściach z budynku). Tak jak we wcześniejszym zapytaniu, nie są one ujęte w przedmiarze. Kto je dostarcza.

 

Odpowiedź – Poprawiono rysunek E-02 i uzupełniono o oprawy ewakuacyjne.

3. W projekcie w pomieszczeniach łazienek znajdują się ‘’ termy 3,5 kW”

- czy w przedmiarze uwzględnione jest do nich zasilanie elektryczne

-czy jedna terma przypada na jedną umywalkę

-kto dostarcza te termy.

 

 

Odpowiedź - Przedmiar uzupełniono o montaż opraw z czujką ruchu. Zasilanie term jest ujęte w kosztorysie branży elektrycznej, bez montażu samej termy. Ilość term pokazana jest na rys. E-02. Dostarczenie term należy do wykonawcy branży sanitarnej.

 

Z up. Wójta

/-/ Ewa Szymańska

Sekretarz Gminy

 

 

 


WYJAŚNIENIE 12

Świedziebnia, 19.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

 

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

1.  Z czego należy wykonać cokół : tynk silikonowy czy zgodnie z opisem płytkami klinkierowymi oraz jakiej grubości styropianem powinien być ocieplony

Odpowiedź  – ocieplony styropianem gr.10 cm, elewacyjna wyprawa  tynk   silikonowy .

2.  Opis techniczny branży architektonicznej pkt. 12.4 mówi, że kominy wykonać z cegły a ponad dachem z cegły klinkierowej. Na rys. dachu narysowane są wywiewki z czego powinny być wykonane kominy.

Odpowiedź – w części przedszkola czyli I etapu realizacji inwestycji w pomieszczeniach należy przyjąć wywietrzaki dachowe typ. A 160, podstawa typ B2 160 z rurą spiro i kratkami pod sufitem. Kominy obmurowane będą w pomieszczeniach na poddaszu które będzie realizowane w następnym etapie inwestycji.

3. Jakiej średnicy mają być rynny dachowe?

Odpowiedz -  rynny średnicy 15 cm.

4. Z jakiej blachy mają być wykonane obróbki blacharskie dachowe .

Odpowiedź – z blachy powlekanej koloru zbliżonego do koloru rynien i rur spustowych  w istniejącym budynku szkoły – kolor ciemny brąz.

  5. W pozycjach 75- 80 dotyczą wykonania sufitu podwieszanego z dociepleniem wełną, który obmiar jest właściwe ze względu na rezygnację z prac na poddaszu starej części obiektu.

Odpowiedź –Sufit podwieszany tylko w pomieszczeniach rozbudowanej nowej części przedszkola. pomiary dot. I etapu realizacji zadania.

6. lokrotnie powinno być malowanie ścian i sufitów. Z przedmiaru wynika ze czterokrotne z dwukrotnym gruntowaniem Pozycje kosztorysowa 81 – 83 oraz 123 – 125.

Odpowiedz – proszę przyjąć dwukrotne malowanie.

7. W zestawieniu brak drzwi EI 60 wewnętrznych dwuskrzydłowych o szerokości 250 cm ? Czy wchodzą w zakres zadania ( brak w zestawieniu stolarki drzwiowej). Jeśli nie wchodzą to jaka przewidziana jest dostępność osób niepełnosprawnych do przedszkola

Odpowiedź –tak drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 250 EI60  wchodzą w zakres zadania.

8. Czy w zakres zadania wchodzi wyposażenie obiektu w gaśnicę oraz oznakowanie p.poż. jeśli tak proszę podać przedmiar

Odpowiedź – nie w zakres zadania nie wchodzi wyposażenie w gaśnice i oznakowanie p.poż.

9. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie balustrad  zewnętrznych Jeśli tak, jaki jest ich przedmiar i z czego są wykonane

Odpowiedź – tak  w zakres zadania wchodzi wykonanie balustrad zewnętrznych tylko w nowej rozbudowanej części szkoły, przedmiar poz.84 stalowe z blachy nierdzewnej.

10.  W pomieszczeniach przedszkola na posadzkach przewidziana jest wykładzina PCV lub terakota. W przedmiarach wyposażenia dodatkowo przewidziana jest wykładzina teksturowa w pomieszczeniach jadalni, szatni i salach dydaktycznych ? Czy na pewno należ wycenić podwójne okładziny we wszystkich tych pomieszczeniach

Odpowiedź - tak należy  wycenić

11. W opisie technicznym stolarka drzwiowa zewnętrzna powinna być z PCV lub aluminium. Natomiast w zestawieniu scharakteryzowana jest jako metalowe lub aluminiowo – metalowa. Proszę o uściślenie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi zewnętrzne ze względu na istotną różnicę w cenie.

Odpowiedź – Drzwi zewnętrzne aluminiowe  ZD – 1 odporności E160, pełne, z samo zamykaczem, zamkami.

12. Odnośnie wyjaśnienia nr 4 pkt. 4. W wyjaśnieniu napisano, ze instalacja hydrantowa ze względu na osłonięcie tynkiem i posadzka może być wykonana z rur PEX/AL/PEX. Tynk cementowo – wapienny oraz posadzka nie zapewnia osłony rurom odporności ogniowej 60 minut. W związku z powyższym żaden Strażak nie odbierze takiej instalacji i obiektu. Wyjaśnienie nr 2 pkt 3 Inwestor potwierdza montaż hydrantu fi 50 co jest niezgodne z aktualnymi przepisami ppoż. i także obiekt z tego względu nie zostanie odebrany. Kto będzie odpowiadał za roboty wykonane zgodnie z dokumentacją i wyjaśnieniami na etapie przetargu, które się okażą niezgodnie z przepisami ppoż. i budynek z tego powodu nie zostanie odebrany przed odpowiednie służby pomimo sygnalizacji problemu.

 

Odpowiedź – dokumentacja techniczna została zaopiniowana przez  Rzeczoznawcze  do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  W trakcie realizacji inspektor inwestorski z kierownikiem budowy przyjmą takie rozwiązania które  zapewnią  odbiór obiektu zgodnie z przepisami p.poż.

13. Nad umywalkami będą zamontowane termy elektryczne proszę o podanie ich pojemności.

Odpowiedź – w części dobudowanej będzie przebywało  75 dzieci – wg. potrzeb  dzieci należy przyjąć pojemność  term elektrycznych.

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej mówi, że w przedszkolach :

- grzejniki musza mieć osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem z grzejnikami,

- w uprzędzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody

w dokumentacji i przedmiarze nie jest to uwzględnione.

 

Odpowiedź – należy zastosować osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem z grzejnikami.

 

15. Ze względu na powykonawcze rozliczenie inwestycji proszę o dokładne podanie ilości przedmiarowych zmienionych pozycji, dodanych nowych i usuniętych aby oferty były porównywalne.( branża elektryczna i budowlana klatka . lampy i przewód).

Odpowiedź – Z przedmiaru robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej została zdjęta pozycja 101, 102, 41,106.

Uzupełniono przedmiar I -  branży elektrycznej

Uzupełniono przedmiar II -  branży elektrycznej

Z up. Wójta

/-/ Ewa Szymańska

Sekretarz Gminy

 

 

 


WYKONAWCY WSZYSCY

 

WYJAŚNIENIE 13

 

 

Świedziebnia, 20.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

 

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytana dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień.

1. W związku z ukazanymi wczoraj licznymi, nowymi informacjami przecyzującymi standardy wykończenia, elementy wyposażenia oraz wskazującymi roboty, które należy ująć w kalkulacji, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, aby móc przygotować rzetelna ofertę.

Odpowiedź – Gmina Świedziebnia nie wyraża zgody na  przedłużenie  terminu składania ofert.

 

Z up. Wójta

/-/ Ewa Szymańska

Sekretarz Gminy

 

 

 

 


WYKONAWCY WSZYSCY

 

WYJAŚNIENIE 14

 

 

Świedziebnia, 22.01.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I-etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem” (numer ogłoszenia: 354366-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015).

 

Gmina Świedziebnia w odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w przetargu udziela  wyjaśnień:

1. Nawiązując do w/w zamówienia prosimy o udzielenie informacji czy kabiny systemowe w pom. 1,28 (wc dziewcząt wchodzą w zakres niniejszego postępowania? - Brak kabin w przedmiarach.

Odpowiedź - tak wchodzą w zakres niniejszego postępowania.

Z up. Wójta

/-/ Ewa Szymańska

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 


Pobierz:
Druk Zp-12 - zbiorcze zestawienie ofert

 

 


 

Świedziebnia, dnia 16.02.2016 r.

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia 92 A

87-335 Świedziebnia

 

ZP.271.4.2015

 

 Wykonawcy wszyscy

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I etap – przebudowa parteru i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem”.  

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

 

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANEGO Z OFERTĄ

 

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem I etap – przebudowa parteru  i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni wraz z niezbędnym wyposażeniem”, zgodni z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiając zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w ww. postępowaniu o 30 dni.  Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą liczony zgodnie z zapisami art. 85 ust 5 ustawy Pzp upływa w dniu 25 marca 2016 roku.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużony okres związania ofertą należy przekazać pisemnie Zamawiającemu pok. nr 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2016 roku do godziny 1500 na numer faxu: (56) 4938429 albo też pocztą elektroniczną na adres: gmina@swiedziebnia.pl

 

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie wykluczeniem    z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. ustawy Pzp

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.swiedziebnia.pl

W załączniku wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

 


artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Pobierz: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
Pobierz: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania - Dz.Urz.Unii Europejskiej
artykuł nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę pn. Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2016 r.

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty