artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2013 ROKU

Zarządzenie  Nr 1/2013

Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 25 lutego 2013r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2013. 

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.  zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1. 1.  Ogłaszam  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie   upowszechniania sportu  w 2013 roku.

2.  Treść ogłoszenia  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Termin składania ofert upływa z dniem 18 marca 2013 r.

 

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy załącznik nr 3, wzór sprawozdania załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

  Wójt

(-) Szymon  Zalewski

 

 

 

Pobierz: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Pobierz: Wzór oferty
Pobierz: Wzór umowy
Pobierz: Wzór sprawozdania
Pobietz: Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013