artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWASZECHNIANIA SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2012 ROKU

 

Zarządzenie Nr 1/2012
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 16 stycznia 2012r. 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2012. 
 
 
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłaszam  otwarty  konkurs  ofert  na realizację  zadań  publicznych  w w zakresie  upowszechniania sportu w 2012 roku.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Termin składania ofert upływa z dniem 6 lutego 2012 r.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świedziebnia.
 
§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy załącznik
 nr 3, wzór sprawozdania załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
    Wójt (-)
 Szymon Zalewski

 

Pobierz:   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Pobiez: Wzór oferty
Pobierz:   Wzór umowy
Pobierz:   Wzór sprawozdania
Pobierz:   Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2012