artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS NA UPOWASZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2010 ROKU

 Zarządzenie Nr 1/2010 
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 11 stycznia 2010 r.


 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Dz 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póżn. zm.)

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku organizowanego przez:

  1. organizacje pozarządowe,

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2010 r.

§ 3

 Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia,

  2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  3. w lokalnej prasie

  § 4

Wzór oferty realizacji zadania stanowi załącznik nr 2, wzór umowy załącznik nr 3,  sprawozdania załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
/-/ Szymon Zalewski

 

ZAŁĄCZNIKI:
 

Pobierz:   Ogłoszenie o rozpisaniu konkursu ofert
Pobierz: Oferta wraz z załącznikami
Pobierz: Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010