artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Pobierz:Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Świedziebnia raportu o stanie Gminy  Świedziebnia za 2019 rok
Pobierz:Raport o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkaniec Gminy Świedziebnia, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Informacja o terminie sesji, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie gminy zostanie opublikowana w zakładce Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Świedziebnia.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz Zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Art.  28aa. ustawy o samorządzie gminnym:

"Art. 28aa. 1.  Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.  Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.  Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10.  W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio."