artykuł nr 1

Dotacja na przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że można się zgłaszać w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia pokój nr 2 w sprawie ubiegania się o środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierajacych azbest - w terminie do 15 lutego 2016 r. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowalnych lecz nie więcej jak 1.000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 

Wójt

/-/ Szymon Zalewski

 

artykuł nr 2

Dotacja na przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest

 

Gmina Świedziebnia  opracowała  program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2011 – 2032, w ramach którego zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

W 2015 roku Gmina Świedziebnia  uzyskała dofinansowanie na zadanie  pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świedziebnia, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu 

Wykonano - demontaż i utylizację odpadów azbestowych w 2 obiektach w ilości 6,440 Mg.

Odebrano i zutylizowano azbest z 15posesji w ilości 99,30 Mg.

Razem  zutylizowano azbest w ilości  105,800 Mg na wartość 27.051,37 zł.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosiła 100% jego kosztów kwalifikowalnych.

50% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

artykuł nr 3

Przebudowie i rozbudowie Szkoły Podstawowej w Świedziebni w obrębie geodezyjnym Świedziebnia gm. Świedziebnia. na działce nr 281/5 i 281/6

 

 

Pobierz: 

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na reazlizację przedsięwzięcia

Pobierz: 

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia
pn. "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni w obrębie geodezyjnym Świedziebnia  gm. Świedziebnia. na działce nr 281/5 i 281/6

 

artykuł nr 4

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚWIEDZIEBNIA?CISZYN NR 080901C Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ DŁUGOŚCI 1500 MB W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA GM. ŚWIEDZIEBNIA REALIZOWANEJ NA DZIAŁCE/KACH NR EWID.: ŚWIEDZIEBNIA NR 158, 134, 87/2, 87/1 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŚWIEDZIEBNIA GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Świedziebnia - Ciszyn nr 080901C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości 1500 mb w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia realizowanej na działce/kach nr ewid. Świedziebnia nr 158, 134, 87/2, 87/1 w obrębie geodezyjnym Świedziebnia gm. Świedziebnia 
Pobierz:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Świedziebnia - Ciszyn nr 080901C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości 1500 mb w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia realizowanej na działce/kach nr ewid. Świedziebnia nr 158, 134, 87/2, 87/1 w obrębie geodezyjnym Świedziebnia gm. Świedziebnia 
artykuł nr 5

BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO ? TUCZARNI O OBSADZIE 203,38 DJP, 2 SZT. SILOSÓW PASZOWYCH O POJEMNOŚCI 15T ORAZ RAMPY ZAŁADUNKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE, OBRĘB KSIĘTE GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 237/1 I 238/2

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia polegająceo na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 203,38 DJP, 2 szt. silosów paszowych o pojemności 15t oraz rampy załadunkowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Księte, obręb Księte gm. Świedziebnia na działce nr 237/1 i 238/2.
Pobierz:   Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko