artykuł nr 1

Dotacja na przedsięwzięcie pn.:"Termomodernizacja kościoła pw. Św. Krzyża w Świedziebni, 87-335 Świedziebnia na działce nr 196"

 

W roku 2014 Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja w Świedziebni podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji na przedsięwzięcie pn.:,, Termomodernizacja kościoła pw. Św. Krzyża w Świedziebni,
87-335 Świedziebnia na działce nr 196”.

W ramach zadania wykonano:

- zmianę pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu wełną  mineralną grubości 20 cm.

Wartość zadania – 60.908,29 zł, w tym dotacja z WFOŚ i GW w wysokości 25.000,00 zł.

artykuł nr 2

Pożyczka na przedsięwzięcie pn.: Wykonanie robót remontowych - termomodernizacji -docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku Szkoły Podstawowej w Janowie gm. Świedziebni.

W 2014 roku Gmina Świedziebnia  podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu na udzielnie pożyczki na przedsięwzięcie pn.: Wykonanie robót remontowych – termomodernizacji -docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku Szkoły Podstawowej w Janowie gm. Świedziebnia.

 W ramach w/w zadania wykonano:

- docieplenie ścian styropianem grubości  12 cm – 700,72 m 2,

- docieplenia stropu 18 cm wełna mineralna-  330,00 m2.

Wartość zadania – 140.675,47 zł. , w tym udzielona pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 112.540,13 zł.

 

artykuł nr 3

Dotacja na przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest

 

Gmina Świedziebnia  opracowała  program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2011 – 2032., w ramach którego zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

W 2014 roku Gmina Świedziebnia  uzyskała dofinansowanie na zadanie  pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świedziebnia, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu 

Wykonano - Demontaż i utylizację odpadów azbestowych w 7 obiektach  mieszkalnych w ilości 27,550 Mg na wartość  13.984,38 zł.

Odebrano i zutylizowano azbest z 8 posesji w ilości 68,700 Mg na wartość 26.710,56 zł.

Razem  zutylizowano azbest w ilości  96,250 Mg na wartość 40.694,94 zł.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosiła 100% jego kosztów kwalifikowalnych.

50% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

artykuł nr 4

Budowa budynku inwentarskiego kurnika do hodowli kurcząt brojlerów w miejscowości Zasady Nowe,obręb Zasady Nowe gm. Świedziebnia na działce nr 156/1.

Pobierz:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego kurnika do hodowli kurcząt brojlerów w miejscowości Zasady Nowe,obręb  Zasady Nowe  gm. Świedziebnia na działce nr 156/1.

Pobierz:

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pobierz: Obwieszczenie o udostępnieniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Pobierz: Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

artykuł nr 5

DOBUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY, OBRĘB GRZĘBY GM. ŚWIEDZIEBNIA NA DZIAŁCE NR 14

 

 

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polegającego na budowie budynku hali produkcyjno magazynowej w miejscowośc Grzęby, obręb Grzęby, gm. Świedziebnia na działce nr 14.
Pobierz:    Decyzja o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia polegającego na budowie budynku hali produkcyjno magazynowej w miejscowośc Grzęby, obręb Grzęby, gm. Świedziebnia na działce nr 14.