główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Świedziebnia

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link prawidłowo wyświetlany jest w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox).

Od dnia 1 stycznia 2018 roku wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych, tj.: wniosek o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.