główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2007

Zarządzenie Nr 2 / 2007
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 12 lutego 2007 r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póżn. zm.).
§ 1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku organizowanego przez:
1)organizacje pozarządowe,
2)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3)stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 9 marca 2007 r.
§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1)na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia,
2)na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
§ 4

Wzór oferty realizacji zadania stanowi załącznik nr 2, wzór umowy załącznik nr 3, sprawozdania załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Gontarski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2 / 2007
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 12 lutego 2007 r.Wójt Gminy Świedziebnia
Ogłasza Otwarty konkurs ofertnawykonaniezadaniapublicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku


§ 1
1. Rodzaj zadania:
Zadanie o którym mowa wyżej może być wykonane w zakresie :
1. Popularyzacji kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy poprzez :
·zorganizowanie i przeprowadzenie w maju otwartego turnieju w piłkę nożną o puchar Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy ,
·zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju halowego w piłkę nożną dla dorosłych o puchar Wójta Gminy ( grudzień 2007 r.).
2. Sportu – zespołów sportowych reprezentujących Gminę Świedziebnia biorących udział w rozgrywkach ligi Polskich Związków Sportowych w dyscyplinach, na które kluby posiadają aktualne licencje tych Związków poprzez :

·szkolenie zawodników poprzez organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym i regionalnym w piłkę nożną,
·zakup sprzętu sportowego i innych artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania klubu,
·koszty opłat związanych z rejestracją, ubezpieczeniem i badaniami lekarskim zawodników biorących udział w rozgrywkach,
·koszty opłat do związku piłki nożnej oraz delegacji sędziowskich,
·koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe.
3.Wykonanie zadań w zakresie utrzymania i konserwacji płyty boiska ( podsianie trawy, nawożenie , koszenie ) ,
§ 2
Na realizacje zadań przeznacza się z budżetu Gminy Świedziebnia na rok 2007 środki finansowe w wysokości 25.000 zł.
§ 3
Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przyznawana będzie w formie wsparcia finansowego.
§ 4
Zasady przyznawania dotacji:
1. Prowadzenie zajęć sportowych musi mieć charakter zajęć systematycznych pod opieką wykwalifikowanej kadry ( instruktorów, trenerów) z programem dostosowanym do określonej grupy wiekowej i dyscypliny sportu.
2. Przy kalkulacji kosztów realizacji zadania w części wnioskowanej dotacji może uwzględniać koszty: wynagrodzenia trenera , zapewnienia miejsca prowadzenia treningów, obsługi sędziowskiej i medycznej, koszty transportu na turnieje i zawody, zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników , trenera , zakupu nagród oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego.
§ 5
Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane i rozliczone w 2007 r. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r. zgodnie ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia .
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
3. Formy zajęć objęte dofinansowaniem muszą być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny. Oferent zapewnia także odpowiednie wyposażenie w sprzęt sportowy oraz miejsce prowadzenia zajęć lub przebiegu imprezy.
§ 6
Termin składania ofert
1.Oferty z dopiskiem ,, Kultura fizyczna i sport – konkurs ofert” należy składać do dnia 9 marca 2007 roku do godziny 10. 00 na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia, który jest dostępny w Urzędzie gminy Świedziebnia, pok. Nr 2 telefon (056) 4938460.
Oferta powinna zawierać:
a)aktualny odpis z rejestru ( jeżeli posiada),
b)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006 r. ( jeżeli jest w posiadaniu),
c)statut lub inny dokument organizacyjny podmiotu z którego wynikają jego zadania,
Wymienione dokumenty winny być złożone w postaci kopii lub oryginału.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważniona osobę.
d)pisemne oświadczenie o nieubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetu Gminy Świedziebnia pod inną nazwą,
e)pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz gminy , ZUS , Urzędu Skarbowego oraz o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego ( zajęć komorniczych),
f)pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Świedziebnia oraz wyodrębnienia konta bankowego.
g)pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania woli w imieniu danego podmiotu o deklaracji, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
h)pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji ( w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).
Wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.
2.Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 7
Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1.Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania wniosków.
2.Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
3.Propozycji przydziału środków dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Świedziebnia uwzględnieniem:
a)proponowanego programu,
b)oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,
c)posiadania środków własnych minimum 5 % )
4.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
5.Wójt Gminy przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
6.W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje ze środków budżetu gminy w roku 2006 .
7.Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
§ 8
Planowana w budżecie Gminy Świedziebnia kwota 25.000 zł na 2007 rok na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
§ 9
Postanowienia końcowe:
1.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez oferenta Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji , finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem, której wzór stanowi załącznik nr 2 ,3 i 4 do zarządzenia.
3.Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania ( plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także reklamach, wykazach sponsorów informacji o tym , iż zadanie jest dotowane przez Gminę Świedziebnia; informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania .
4.Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dotacje nie będą przyznawane również na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5.Dotowany przedmiot , który otrzyma dotację z budżetu Gminy Świedziebnia jest zobowiązany do:
a)wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
b)dostarczenia na wezwanie Skarbnika Gminy oryginałów dokumentów ( faktur, rachunków) oraz dokumentacji, której mowa wyżej , celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola , o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Wójta Gminy Świedziebnia do kontroli całości realizacji zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
6.Informacje telefoniczne na temat wspierania zadań można uzyskać u Pani Skarbnik w Urzędzie Gminy w Świedziebni , pok.12 , telefon ( 056) 4938460.
§ 10
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Wójt Gminy Świedziebnia
Zbigniew Gontarski