główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający : Urząd Gminy w Świedziebni.
2. Rodzaj zamawianych robót: budowa wydzielonego odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na długości 290 m w miejscowości Świedziebnia gm. Świedziebnia.
3. Wymagany termin realizacji : 20 październik 2003 rok.
4. Od Oferentów wymagane jest spełnienie warunków określonych w art. 19, 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz projekt techniczny można uzyskać w pokoju nr 2 w siedzibie Zamawiającego.
6. Miejsce i termin składania ofert pokój nr 14 w siedzibie Zamawiającego do godziny 10:00 dnia 19 września 2003 roku.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert : w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10:00 dnia 19 września 2003 roku , sala nr 10.
8. Uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest : Tadeusz Ratkowski, tel. ( 056) 49 384 60.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Gontarski