główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający: Urząd Gminy Świedziebnia.
2. Rodzaj zamawianych dostaw: węgiel kostka gat. I.
3. Wymagany termin realizacji: od dnia 1 października 2003 roku do 15 kwietnia 2004 roku.
4. Od Oferentów wymagane jest spełnienie warunków określonych w art. 19, 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w pokoju nr 2 w siedzibie Zamawiającego.
6. Miejsce i termin składania ofert: pokój nr 14 w siedzibie Zamawiającego do godziny 10:00 dnia 25 września 2003 roku.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10:00 dnia 25 września 2003 roku, sala nr 10.
8. Uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Tadeusz Ratkowski tel. ( 056) 4938460.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Gontarski