główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni.
2. Rodzaj zamawianych dostaw: węgiel kostka gat. I.
3. Wymagany termin realizacji: od dnia 1 października 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r.
4. Od Oferentów wymagane jest spełnienie warunków określonych w art. 19, 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Szkole Podstawowej w Świedziebni w pokoju Kierownika GZEAS.
6. Miejsce i termin składania ofert: pokój nr 14 w Urzędzie Gminy w Świedziebni do godziny 11:00 dnia 25 września 2003 r.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert: w Urzędzie Gminy w Świedziebni o godzinie 11:00 dnia 25 września 2003 r., sala nr 10.
Uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest: Pani Jolanta Nadolska tel. (056) 49 384 28.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Gontarski