główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa - modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert689 KB
Ogłoszenie o zamówieniuMB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaMB
SIWZ14 MB
Zmiana treści SIWZMB
Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu59 KB
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia60 KB
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej45 KB
Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego104 KB
Załącznik nr 5 Wzór umowy498 KB
Załącznik nr 6 Wzór wykazu robot budowlanych49 KB
Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów35 KB
Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego49 KB
Załącznik nr 9 Przedmiar robót: Modernizacja drogi gminnej ? dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowości Janowo na dz. nr 401MB
Załącznik nr 10 Opracowanie techniczne: Modernizacja drogi gminnej ? dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowości Janowo na dz. nr 401MB
Załącznik nr 11 Projekt stałej organizacji ruchu: Modernizacja drogi gminnej ? dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw rolnych w miejscowości Janowo na dz. nr 401MB
Załącznik nr 12 Przedmiar robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo na dz. nr 41MB
Załącznik nr 12a Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo na dz. nr 4121 KB
Załącznik nr 13 Przedmiar robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno na dz.nr 102/3MB
Załącznik nr 13a Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno na dz. nr 102/321 KB
Załącznik nr 14 Przedmiar robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Księte na dz. nr 147MB
Załącznik nr 14a Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Księte na dz. nr 14721 KB
Załącznik nr 15 Przedmiar robót: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świedziebnia na dz. nr 432MB
Załącznik nr 15a Przedmiar robót - UZUPEŁNIONY Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świedziebnia na dz. nr 43221 KB